สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (สมสท.) Header_New
สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (สมสท.)Home
 • สมสท.ได้ปรับปรุงการเผยแพร่ TMT ใหม่ เพื่ออำนวยความสะดวกในการค้นหา
  โดยผู้ใช้สามารถค้นหารายการยาและรหัสยาที่ต้องการด้วย
  TMT browser (beta version)
 • โปรแกรมสามารถแสดงข้อมูลรายการในระดับ
       - Generic Product Use (GPU)
       - Trade Product Use (TPU)
       - Trade Product (TP) และชื่อผู้ผลิตยา (Manufacturer)
       - การจัดรายการยาตามระบบจำแนกประเภทยาตามการรักษาทางกายวิภาคศาสตร์ขององค์การอนามัยโลก ATC (Anatomical Therapeutic Chemical Classification System)
       - รายการยาเป็นยาที่อยู่ในหรือนอกบัญชียาหลักแห่งชาติ ตามประกาศของคณะกรรมการพัฒนาระบบยาหลักแห่งชาติ
 • คู่มือและ Clip การใช้งาน TMT browser (beta version) สามารถศึกษาได้ ที่นี่
 • ท่านยังสามารถ download TMTRFXXXXXXXX ได้ ที่นี่
  มีปัญหาเกี่ยวกับการเผยแพร่ TMT ใหม่ กรุณาติดต่อที่ email: tmt@this.or.th
แนวปฏิบัติในการ Update และ Maintenance บัญชีรายการยาและรหัสยามาตรฐานไทย (TMT)

 1. สมสท. จะแจ้งสถานการณ์ของการ Update และ Maintenance บัญชีรายการยาและรหัสยามาตรฐานไทย (TMT) ทุกวันจันทร์ที่ 1 และ 3 ของเดือน เริ่มต้นวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2556 ครั้งต่อไปวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2556 ต่อไปวันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2556 เป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงแนวทางการแจ้งสถานการณ์การ Update และ Maintenance TMT เป็นอย่างอื่น

 2. วิธีการแจ้งสถานการณ์ของการ Update และ Maintenance บัญชีรายการยาและรหัสยามาตรฐานไทย (TMT) จะดำเนินการ 2 ทาง
  1) Post ไว้ที่ website ของ สมสท. http://www.this.or.th/tmt_download.php
  2) ส่ง email ให้กับผู้มีชื่อในทะเบียนเป็นผู้ใช้ช่องทางอย่างเป็นทางการสำหรับสอบถามปัญหาบัญชีข้อมูลรายการยาและรหัสยามาตรฐานไทย (TMT)
  ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกค่าบริการของผู้ป่วยสิทธิสวัสดิการข้าราชการ ของ สมสท. ตามหนังสือ ที่ ศมสท.ว. 28/2556

 3. การเปลี่ยนแปลงของ TMT อันเนื่องจากการ Update และ Maintenance บัญชีรายการยาและรหัสยามาตรฐานไทย (TMT) ของ สมสท. เป็นคนละกระบวนการกับ การเปลี่ยนแปลงที่สำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.) จะให้หน่วยบริการดำเนินการตามประกาศของกรมบัญชีกลาง กล่าวคือ วันที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงการ Update และ Maintenance รหัส TMT ของ สมสท. ไม่ได้หมายความว่าเป็นวันที่เดียวกันกับ การที่ สกส. จะเปลี่ยนแปลง version ของบัญชีรายการยาและรหัสยามาตรฐานไทย (TMT) ที่ สกส. ใช้ในการกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องการส่งเบิกของหน่วยบริการ ทั้งนี้ สกส.จะดำเนินการแจ้งให้หน่วยบริการทราบเองว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นจะมีผล (Effective date) ต่อกระบวนการเบิกจ่ายของกรมบัญชีกลางวันใด อย่างไรก็ตามแม้กระบวนการทั้งสองจะแยกจากกัน สมสท. กับ สกส. จะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดให้กระบวนการทั้ง 2 สอดคล้องไปด้วยกันให้มากที่สุด

 4. สถานการณ์ของการ Update และ Maintenance บัญชีรายการยาและรหัสยามาตรฐานไทย (TMT) จะอยู่ใน zip file ที่มีรูปแบบชื่อ file เป็น TMTRFyyyymmdd.zip

สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (สมสท.) Footer_New
ติดต่อเรา

สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูล
สุขภาพไทย ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ
เลขที่ 88/39 ถนนติวานนท์ 14 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02-832-9290
โทรสาร 02-832-9291
อีเมลสำนักงาน : this@this.or.th
Email: this@this.or.th
ติดต่อเรื่องทั่วไป : 02-832-9290
ติดต่อเรื่องยา : 02-832-9298
ติดต่อเรื่อง Lab : 02-832-9295

Contact Us

Thai Health Information Standards Development Center
3rd floor National Health Building
88/39 Tiwanon Rd.14, Tambon Talad-Khwan, Amphoe Mueang, Nonthaburi 11000 Thailand
Tel. (662) 832 9290
Fax. (662) 832 9291
Email: this@this.or.th
Tel.Central Office : (662) 832 9290
Tel.Pharmacy : (662) 832 9298
Tel.Lab : (662) 832 9295