สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (สมสท.)
ตารางแสดงเนื้อหาการประชุมที่ผ่านมา


วันที่บรรยาย หัวข้อบรรยาย ผู้บรรยาย เอกสารประกอบการบรรยาย
2020-07-03 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการพัฒนารหัสมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นพ.บุญชัย กิจสนาโยธิน นพ.ดาวฤกษ์ สินธุวณิชย์ และ นายคิดคม สเลลานนท์ :: download ::
จำนวน 34 ครั้ง
2017-06-16 DRG - Diagnosis-related group
Desiderata
Dr. Daorirk Sindhuvanich
Dr. Boonchai Kijsanayotin
:: download ::
จำนวน 474 ครั้ง
2017-06-15 Recap and reflection on Site visit Bamrasnaradura Infectious diseases Institute
Ministry of Public Health
Recap and reflection on Site visit hospitals in Suphanburi Province
Dr. Daorirk Sindhuvanich
Dr. Boonchai Kijsanayotin
:: download ::
จำนวน 444 ครั้ง
2017-06-05 Laboratory Information System (LIS) Dr. Daorirk Sindhuvanich
Dr. Boonchai Kijsanayotin
:: download ::
จำนวน 447 ครั้ง
2017-06-02 Standard and Interoperability 1
Standard and Interoperability 2
Dr. Boonchai Kijsanayotin :: download ::
จำนวน 442 ครั้ง
2017-05-31 Thai Medicines Terminology (TMT)
LOINC
Dr. Daorirk Sindhuvanich :: download ::
จำนวน 455 ครั้ง
2017-05-30 SNOMED-CT 1 and TMT
SNOMED-CT 2
Dr. Daorirk Sindhuvanich :: download ::
จำนวน 421 ครั้ง
2017-05-29 ICD -10
SNOMED-CT database explore
Dr. Daorirk Sindhuvanich :: download ::
จำนวน 429 ครั้ง
2017-05-26 Sustainable development goals (SDGs) though Digital Health
Biomedical/health Informatics
Dr. Boonchai Kijsanayotin :: download ::
จำนวน 423 ครั้ง
2017-05-25 Regional collaboration for health IT : introduction to Asia eHealth Information Network (AeHIN)
Health Information Exchange (HIE)
Dr. Boonchai Kijsanayotin :: download ::
จำนวน 412 ครั้ง
2017-05-18 Thailand Healthcare delivery system 1(DRG) Dr. Daorirk Sindhuvanich :: download ::
จำนวน 637 ครั้ง
2017-05-17 Recap and debriefing the Faculty of Tropical Medicine Mahidol University (Fellows) Dr. Tiem Ungsachon
Dr. Daorirk Sindhuvanich
Dr. Boonchai Kijsanayotin
:: download ::
จำนวน 405 ครั้ง
2017-05-04 Civil registration and vital statistics Dr. Boonchai Kijsanayotin :: download ::
จำนวน 394 ครั้ง
2017-05-03 Thai Health and healthcare Systems eHealth and Health Information system (Overview) Dr. Tiem Ungsachon
Dr. Daorirk Sindhuvanich
Dr. Boonchai Kijsanayotin
:: download ::
จำนวน 432 ครั้ง
2017-05-02 WHO Health Systems Framework (Overview) Dr. Tiem Ungsachon
Dr. Daorirk Sindhuvanich
Dr. Boonchai Kijsanayotin
:: download ::
จำนวน 413 ครั้ง
2017-05-01 Welcome and Introduction Orientation the fellowship course Dr. Tiem Ungsachon
Dr. Daorirk Sindhuvanich
Dr. Boonchai Kijsanayotin
:: download ::
จำนวน 436 ครั้ง
2016-10-11 ฐานข้อมูลกลาง เพื่อใช้ในกลไกการกำหนดราคา และกลไกการจ่าย นพ.บุญชัย กิจสนาโยธิน :: download ::
จำนวน 878 ครั้ง
2016-07-27 การใช้บัญชียาและรหัสยามาตรฐานไทยในระบบบริการสุขภาพไทย นพ.ดาวฤกษ์ สินธุวณิชย์ :: download ::
จำนวน 684 ครั้ง
2016-07-27 รหัสยามาตรฐานไทย (Thai Medicines Terminology : TMT) นพ.บุญชัย กิจสนาโยธิน :: download ::
จำนวน 388 ครั้ง
2016-07-27 การบำรุงรักษาและการให้บริการด้านข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบัญชียาและรหัสยามาตรฐานไทย(TMT) ภญ.วริทธิ์นันท์ ธนภาคย์ :: download ::
จำนวน 644 ครั้ง
2016-07-27 การบำรุงรักษาและการให้บริการด้านข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบัญชียาและรหัสยามาตรฐานไทย (TMT) ภญ.เบญจกานต์ ลีลากิตติสิน :: download ::
จำนวน 390 ครั้ง
2016-07-27 ตัวอย่างการใช้ประโยชน์ TMT ในการบริหารจัดการระบบยาของโรงพยาบาล ภญ.ดร.อรลักษณ์ พัฒนาประทีป :: download ::
จำนวน 466 ครั้ง
2016-07-26 การพัฒนามาตรฐานรหัสการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ของไทยสู่การเป็นมาตรฐานสากล LOINC นพ.บุญชัย กิจสนาโยธิน :: download ::
จำนวน 939 ครั้ง
2016-07-26 มาตรฐาน LOINC กับการใช้งานในระบบบริการสุขภาพ นพ.ดาวฤกษ์ สินธุวณิชย์ :: download ::
จำนวน 769 ครั้ง
2016-07-26 การ Mapping รหัสสากล LOINC นายวันชนะ พลทองมาก :: download ::
จำนวน 598 ครั้ง
2016-07-26 วิธีใช้โปรแกรม RELMA นายภาณุ หลูอารีย์สุวรรณ :: download ::
จำนวน 418 ครั้ง
2015-12-01 ประชุมการจัดซื้อยาไม่ยากอย่างที่คิด ครั้งที่ 2 โดย สมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบัน (TPMA) นพ.บุญชัย กิจสนาโยธิน :: download ::
จำนวน 383 ครั้ง
2015-12-01 แนวทางการเลือกใช้กลุ่มมาตรฐานข้อมูลของ บัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย (TMT) นพ.บุญชัย กิจสนาโยธิน :: download ::
จำนวน 459 ครั้ง
2014-06-19 ระบบข้อมูลในการเบิกค่าชดเชยทางการแพทย์ ภก.รัชตะ อุลมาน :: download ::
จำนวน 1574 ครั้ง
2014-06-18 Overview of Hospital Information Systems นพ.บุญชัย กิจสนาโยธิน :: download ::
จำนวน 896 ครั้ง
2014-06-18 Interoperability&HealthDataStandards นพ.บุญชัย กิจสนาโยธิน :: download ::
จำนวน 423 ครั้ง
2014-06-18 Thai Medicines Terminology TMT นพ.ดาวฤกษ์ สินธุวณิชย์ :: download ::
จำนวน 752 ครั้ง
2014-06-18 ระบบข้อมูลยาเพื่อการเบิกจ่าย: มุมมองผู้บริหาร นพ.ณรงค์ฤทธิ์ มัศยาอานนท์ :: download ::
จำนวน 471 ครั้ง
2013-11-29 การประเมินทะเบียนราษฎร์ นายคเณศ สัมพุทธานนท์ :: download ::
จำนวน 368 ครั้ง
2013-11-29 การวิเคราะห์ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ป่วยนอก นายคเณศ สัมพุทธานนท์ :: download ::
จำนวน 422 ครั้ง
2013-11-29 การจับคู่รหัสมาตรฐานสากลการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์กับรายการตรวจทางเคมีคลินิกท้องถิ่น นายวันชนะ พลทองมาก :: download ::
จำนวน 413 ครั้ง
2013-11-28 LOINC for Hematology Data Dictionary Exemplified in Thai University Hospitals นายวันชนะ พลทองมาก :: download ::
จำนวน 366 ครั้ง
2013-11-20 นโยบายของรัฐบาลกับการพัฒนาบัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานของไทย Thai Medicine Terminology (TMT) นพ.บุญชัย กิจสนาโยธิน :: download ::
จำนวน 470 ครั้ง
2013-11-20 การพัฒนาบัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานของไทย (TMT) และการนำไปใช้ นพ.ดาวฤกษ์ สินธุวณิชย์ :: download ::
จำนวน 405 ครั้ง
2013-11-20 โครงสร้างฐานข้อมูลบัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานของไทย (TMT) ดร.ภญ.อรลักษณ์ พัฒนาประทีป และ ภก.รัชตะ อุลมาน :: download ::
จำนวน 656 ครั้ง
2013-11-20 การบริการสอบถาม ตอบข้อสงสัย เกี่ยวกับ TMT นพ.บุญชัย กิจสนาโยธิน และ ภญ.นิรามัย นารีนุช :: download ::
จำนวน 593 ครั้ง
2013-11-20 การขอข้อมูลเพื่อจัดทำรหัส TMT ในระดับ package ดร.ภญ.อรลักษณ์ พัฒนาประทีป และ ภญ.นิรามัย นารีนุช :: download ::
จำนวน 591 ครั้ง
2013-07-17 slide SNOMED-CT การประยุกต์ใช้ในการพัฒนา TMT และ ข้อมูลทางคลีนิก นพ.ดาวฤกษ์ สินธุวณิชย์ และ นพ.บุญชัย กิจสนาโยธิน :: download ::
จำนวน 715 ครั้ง
2013-05-09 slide การประชุมเชิงปฏิบัติการบัญชีข้อมูลรายการยาและรหัสยามาตรฐานไทย (TMT) นพ.บุญชัย กิจสนาโยธิน :: download ::
จำนวน 441 ครั้ง
2013-05-09 slide การใช้งานบัญชีรายการข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย (TMT) ภก.รัชตะ อุลมาน :: download ::
จำนวน 576 ครั้ง
2013-05-09 slide Drug Catalogue : การสร้างมาตรฐานบัญชียาของ ร.พ. เพื่อเชื่อมโยงกับรหัสยามาตรฐาน (TMT) ภญ.อรลักษณ์ พัฒนาประทีป :: download ::
จำนวน 915 ครั้ง
2013-05-09 slide โปรแกรมช่วยจับคู่รหัสยามาตรฐาน : Thai medicines terminology Mapping Assistant (TMA) ภก.อุดมโชค สมหวัง :: download ::
จำนวน 436 ครั้ง
2013-05-09 slide บริการตอบข้อสงสัย ปัญหา และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ TMT ภญ.นิรามัย นารีนุช :: download ::
จำนวน 484 ครั้ง
2013-04-10 mHealth for NCD (AeHIN Hour) Dr.Sameer Pujari :: download ::
จำนวน 341 ครั้ง
2013-01-25 Basic Finance for Public/Private Hospital Management ภญ.อรลักษณ์ พัฒนาประทีป :: download ::
จำนวน 374 ครั้ง
2013-01-25 Introduction To HL7 ดร.นพ.นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์ :: download ::
จำนวน 399 ครั้ง
2012-12-13 Casemix and DRG นพ.บุญชัย กิจสนาโยธิน :: download ::
จำนวน 1169 ครั้ง
2012-11-16 ความเหมาะสมในการนำ RxNorm มาพัฒนาใช้เป็นรหัสมาตรฐานยาสำหรับประเทศไทย ภญ.อรลักษณ์ พัฒนาประทีป :: download ::
จำนวน 927 ครั้ง
2012-11-16 การป้องกันความคลาดเคลื่อนของรหัสมาตรฐานทางการแพทย์ ด้วยตัวเลขตรวจสอบ (Check digit) ภก.รัชตะ อุลมาน :: download ::
จำนวน 404 ครั้ง
2012-11-16 การจับคู่รหัสมาตรฐานสากลการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์กับรหัสท้องถิ่น (LOINC) นายวันชนะ พลทองมาก :: download ::
จำนวน 364 ครั้ง
2012-10-16 รหัสการแบ่งกลุ่มโรค ICD นพ.บุญชัย กิจสนาโยธิน :: download ::
จำนวน 385 ครั้ง
2012-09-28 Standards และ Interoperability นพ.บุญชัย กิจสนาโยธิน :: download ::
จำนวน 496 ครั้ง
2012-09-14 การประเมินระบบทะเบียนราษฎร์และสถิติชีพด้วยเครื่องมือ (rapid assessment) นายคเณศ สัมพุทธานนท์ :: download ::
จำนวน 700 ครั้ง
2012-09-14 กลไกการบริหารจัดการระบบยาของประเทศแคนนาดา (Standardization mechanism in Canada) นางสาวรัศพรรณ พฤกษะริตานนท์ :: download ::
จำนวน 352 ครั้ง
2012-08-24 คำนิยามของ eHealth นพ.บุญชัย กิจสนาโยธิน :: download ::
จำนวน 475 ครั้ง
2012-08-24 แนะนำมาตรฐานรหัสยาของไทย (Thai Medical Terminology) ภก.รัชตะ อุลมาน :: download ::
จำนวน 644 ครั้ง
2012-07-13 คุณสมบัติสำคัญของการบัญญัติศัพท์ด้านการแพทย์ (Desiderata for medical terminologies) ภก.รัชตะ อุลมาน :: download ::
จำนวน 403 ครั้ง
2012-07-13 ระบบข่าวสารสนเทศสุขภาพและองค์กรต่างๆ ของประเทศจีน นางสาวสรัญญา อดิเรกถาวร :: download ::
จำนวน 378 ครั้ง
2012-07-13 ระบบข่าวสารสนเทศสุขภาพและองค์กรต่างๆ ของประเทศแคนนาดา นางสาวรัศพรรณ พฤกษะริตานนท์ :: download ::
จำนวน 388 ครั้ง
2012-06-22 แนะนำมาตรฐาน LOINC (Logical Observation Identifier Names and Codes) นายวันชนะ พลทองมาก :: download ::
จำนวน 523 ครั้ง
2012-06-22 การตรวจสอบความถูกต้องรหัสยาด้วยเลข check digit ภก.รัชตะ อุลมาน :: download ::
จำนวน 319 ครั้ง
2012-06-22 การประเมินการลงทะเบียนทะเบียนราษฎร์และระบบสถิติชีพ เบื้องต้น นายคเณศ สัมพุทธานนท์ :: download ::
จำนวน 680 ครั้ง


 สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (สมสท.)

ติดต่อเรา
     สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย

     ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ
     88/39 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
     โทรศัพท์ 02-832-9290 โทรสาร 02-832-9291
     อีเมลสำนักงาน : this@this.or.th

     ติดต่อเรื่องทั่วไป : 02-832-9290
     ติดต่อเรื่องยา : 02-832-9298
     ติดต่อเรื่อง Lab : 02-832-9295

Contact Us
      Thai Health Information Standards Development Center
      3rd floor National Health Building
      88/39 Tiwanon Rd. Nonthaburi 11000 Thailand
      Tel. (662) 832 9290 Fax. (662) 832 9291
      mail: this@this.or.th
      Tel.Central office: (662) 832 9290
      Tel.Pharmacy : (662) 832 9298
      Tel.Lab : (662) 832 9295

th
:: administrator ::
สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์