สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (สมสท.)
ตารางแสดงเนื้อหาการประชุมที่ผ่านมา


วันที่บรรยาย หัวข้อบรรยาย ผู้บรรยาย เอกสารประกอบการบรรยาย
2020-07-03 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการพัฒนารหัสมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นพ.บุญชัย กิจสนาโยธิน นพ.ดาวฤกษ์ สินธุวณิชย์ และ นายคิดคม สเลลานนท์ :: download ::
จำนวน 1 ครั้ง
2017-06-16 DRG - Diagnosis-related group
Desiderata
Dr. Daorirk Sindhuvanich
Dr. Boonchai Kijsanayotin
:: download ::
จำนวน 443 ครั้ง
2017-06-15 Recap and reflection on Site visit Bamrasnaradura Infectious diseases Institute
Ministry of Public Health
Recap and reflection on Site visit hospitals in Suphanburi Province
Dr. Daorirk Sindhuvanich
Dr. Boonchai Kijsanayotin
:: download ::
จำนวน 421 ครั้ง
2017-06-05 Laboratory Information System (LIS) Dr. Daorirk Sindhuvanich
Dr. Boonchai Kijsanayotin
:: download ::
จำนวน 422 ครั้ง
2017-06-02 Standard and Interoperability 1
Standard and Interoperability 2
Dr. Boonchai Kijsanayotin :: download ::
จำนวน 419 ครั้ง
2017-05-31 Thai Medicines Terminology (TMT)
LOINC
Dr. Daorirk Sindhuvanich :: download ::
จำนวน 430 ครั้ง
2017-05-30 SNOMED-CT 1 and TMT
SNOMED-CT 2
Dr. Daorirk Sindhuvanich :: download ::
จำนวน 389 ครั้ง
2017-05-29 ICD -10
SNOMED-CT database explore
Dr. Daorirk Sindhuvanich :: download ::
จำนวน 405 ครั้ง
2017-05-26 Sustainable development goals (SDGs) though Digital Health
Biomedical/health Informatics
Dr. Boonchai Kijsanayotin :: download ::
จำนวน 392 ครั้ง
2017-05-25 Regional collaboration for health IT : introduction to Asia eHealth Information Network (AeHIN)
Health Information Exchange (HIE)
Dr. Boonchai Kijsanayotin :: download ::
จำนวน 385 ครั้ง
2017-05-18 Thailand Healthcare delivery system 1(DRG) Dr. Daorirk Sindhuvanich :: download ::
จำนวน 606 ครั้ง
2017-05-17 Recap and debriefing the Faculty of Tropical Medicine Mahidol University (Fellows) Dr. Tiem Ungsachon
Dr. Daorirk Sindhuvanich
Dr. Boonchai Kijsanayotin
:: download ::
จำนวน 376 ครั้ง
2017-05-04 Civil registration and vital statistics Dr. Boonchai Kijsanayotin :: download ::
จำนวน 364 ครั้ง
2017-05-03 Thai Health and healthcare Systems eHealth and Health Information system (Overview) Dr. Tiem Ungsachon
Dr. Daorirk Sindhuvanich
Dr. Boonchai Kijsanayotin
:: download ::
จำนวน 408 ครั้ง
2017-05-02 WHO Health Systems Framework (Overview) Dr. Tiem Ungsachon
Dr. Daorirk Sindhuvanich
Dr. Boonchai Kijsanayotin
:: download ::
จำนวน 386 ครั้ง
2017-05-01 Welcome and Introduction Orientation the fellowship course Dr. Tiem Ungsachon
Dr. Daorirk Sindhuvanich
Dr. Boonchai Kijsanayotin
:: download ::
จำนวน 409 ครั้ง
2016-10-11 ฐานข้อมูลกลาง เพื่อใช้ในกลไกการกำหนดราคา และกลไกการจ่าย นพ.บุญชัย กิจสนาโยธิน :: download ::
จำนวน 836 ครั้ง
2016-07-27 การใช้บัญชียาและรหัสยามาตรฐานไทยในระบบบริการสุขภาพไทย นพ.ดาวฤกษ์ สินธุวณิชย์ :: download ::
จำนวน 478 ครั้ง
2016-07-27 รหัสยามาตรฐานไทย (Thai Medicines Terminology : TMT) นพ.บุญชัย กิจสนาโยธิน :: download ::
จำนวน 363 ครั้ง
2016-07-27 การบำรุงรักษาและการให้บริการด้านข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบัญชียาและรหัสยามาตรฐานไทย(TMT) ภญ.วริทธิ์นันท์ ธนภาคย์ :: download ::
จำนวน 604 ครั้ง
2016-07-27 การบำรุงรักษาและการให้บริการด้านข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบัญชียาและรหัสยามาตรฐานไทย (TMT) ภญ.เบญจกานต์ ลีลากิตติสิน :: download ::
จำนวน 368 ครั้ง
2016-07-27 ตัวอย่างการใช้ประโยชน์ TMT ในการบริหารจัดการระบบยาของโรงพยาบาล ภญ.ดร.อรลักษณ์ พัฒนาประทีป :: download ::
จำนวน 434 ครั้ง
2016-07-26 การพัฒนามาตรฐานรหัสการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ของไทยสู่การเป็นมาตรฐานสากล LOINC นพ.บุญชัย กิจสนาโยธิน :: download ::
จำนวน 885 ครั้ง
2016-07-26 มาตรฐาน LOINC กับการใช้งานในระบบบริการสุขภาพ นพ.ดาวฤกษ์ สินธุวณิชย์ :: download ::
จำนวน 734 ครั้ง
2016-07-26 การ Mapping รหัสสากล LOINC นายวันชนะ พลทองมาก :: download ::
จำนวน 569 ครั้ง
2016-07-26 วิธีใช้โปรแกรม RELMA นายภาณุ หลูอารีย์สุวรรณ :: download ::
จำนวน 393 ครั้ง
2015-12-01 ประชุมการจัดซื้อยาไม่ยากอย่างที่คิด ครั้งที่ 2 โดย สมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบัน (TPMA) นพ.บุญชัย กิจสนาโยธิน :: download ::
จำนวน 360 ครั้ง
2015-12-01 แนวทางการเลือกใช้กลุ่มมาตรฐานข้อมูลของ บัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย (TMT) นพ.บุญชัย กิจสนาโยธิน :: download ::
จำนวน 436 ครั้ง
2014-06-19 ระบบข้อมูลในการเบิกค่าชดเชยทางการแพทย์ ภก.รัชตะ อุลมาน :: download ::
จำนวน 1430 ครั้ง
2014-06-18 Overview of Hospital Information Systems นพ.บุญชัย กิจสนาโยธิน :: download ::
จำนวน 788 ครั้ง
2014-06-18 Interoperability&HealthDataStandards นพ.บุญชัย กิจสนาโยธิน :: download ::
จำนวน 397 ครั้ง
2014-06-18 Thai Medicines Terminology TMT นพ.ดาวฤกษ์ สินธุวณิชย์ :: download ::
จำนวน 660 ครั้ง
2014-06-18 ระบบข้อมูลยาเพื่อการเบิกจ่าย: มุมมองผู้บริหาร นพ.ณรงค์ฤทธิ์ มัศยาอานนท์ :: download ::
จำนวน 381 ครั้ง
2013-11-29 การประเมินทะเบียนราษฎร์ นายคเณศ สัมพุทธานนท์ :: download ::
จำนวน 347 ครั้ง
2013-11-29 การวิเคราะห์ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ป่วยนอก นายคเณศ สัมพุทธานนท์ :: download ::
จำนวน 398 ครั้ง
2013-11-29 การจับคู่รหัสมาตรฐานสากลการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์กับรายการตรวจทางเคมีคลินิกท้องถิ่น นายวันชนะ พลทองมาก :: download ::
จำนวน 391 ครั้ง
2013-11-28 LOINC for Hematology Data Dictionary Exemplified in Thai University Hospitals นายวันชนะ พลทองมาก :: download ::
จำนวน 345 ครั้ง
2013-11-20 นโยบายของรัฐบาลกับการพัฒนาบัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานของไทย Thai Medicine Terminology (TMT) นพ.บุญชัย กิจสนาโยธิน :: download ::
จำนวน 446 ครั้ง
2013-11-20 การพัฒนาบัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานของไทย (TMT) และการนำไปใช้ นพ.ดาวฤกษ์ สินธุวณิชย์ :: download ::
จำนวน 388 ครั้ง
2013-11-20 โครงสร้างฐานข้อมูลบัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานของไทย (TMT) ดร.ภญ.อรลักษณ์ พัฒนาประทีป และ ภก.รัชตะ อุลมาน :: download ::
จำนวน 584 ครั้ง
2013-11-20 การบริการสอบถาม ตอบข้อสงสัย เกี่ยวกับ TMT นพ.บุญชัย กิจสนาโยธิน และ ภญ.นิรามัย นารีนุช :: download ::
จำนวน 570 ครั้ง
2013-11-20 การขอข้อมูลเพื่อจัดทำรหัส TMT ในระดับ package ดร.ภญ.อรลักษณ์ พัฒนาประทีป และ ภญ.นิรามัย นารีนุช :: download ::
จำนวน 563 ครั้ง
2013-07-17 slide SNOMED-CT การประยุกต์ใช้ในการพัฒนา TMT และ ข้อมูลทางคลีนิก นพ.ดาวฤกษ์ สินธุวณิชย์ และ นพ.บุญชัย กิจสนาโยธิน :: download ::
จำนวน 684 ครั้ง
2013-05-09 slide การประชุมเชิงปฏิบัติการบัญชีข้อมูลรายการยาและรหัสยามาตรฐานไทย (TMT) นพ.บุญชัย กิจสนาโยธิน :: download ::
จำนวน 414 ครั้ง
2013-05-09 slide การใช้งานบัญชีรายการข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย (TMT) ภก.รัชตะ อุลมาน :: download ::
จำนวน 527 ครั้ง
2013-05-09 slide Drug Catalogue : การสร้างมาตรฐานบัญชียาของ ร.พ. เพื่อเชื่อมโยงกับรหัสยามาตรฐาน (TMT) ภญ.อรลักษณ์ พัฒนาประทีป :: download ::
จำนวน 889 ครั้ง
2013-05-09 slide โปรแกรมช่วยจับคู่รหัสยามาตรฐาน : Thai medicines terminology Mapping Assistant (TMA) ภก.อุดมโชค สมหวัง :: download ::
จำนวน 416 ครั้ง
2013-05-09 slide บริการตอบข้อสงสัย ปัญหา และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ TMT ภญ.นิรามัย นารีนุช :: download ::
จำนวน 467 ครั้ง
2013-04-10 mHealth for NCD (AeHIN Hour) Dr.Sameer Pujari :: download ::
จำนวน 328 ครั้ง
2013-01-25 Basic Finance for Public/Private Hospital Management ภญ.อรลักษณ์ พัฒนาประทีป :: download ::
จำนวน 358 ครั้ง
2013-01-25 Introduction To HL7 ดร.นพ.นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์ :: download ::
จำนวน 382 ครั้ง
2012-12-13 Casemix and DRG นพ.บุญชัย กิจสนาโยธิน :: download ::
จำนวน 1116 ครั้ง
2012-11-16 ความเหมาะสมในการนำ RxNorm มาพัฒนาใช้เป็นรหัสมาตรฐานยาสำหรับประเทศไทย ภญ.อรลักษณ์ พัฒนาประทีป :: download ::
จำนวน 878 ครั้ง
2012-11-16 การป้องกันความคลาดเคลื่อนของรหัสมาตรฐานทางการแพทย์ ด้วยตัวเลขตรวจสอบ (Check digit) ภก.รัชตะ อุลมาน :: download ::
จำนวน 391 ครั้ง
2012-11-16 การจับคู่รหัสมาตรฐานสากลการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์กับรหัสท้องถิ่น (LOINC) นายวันชนะ พลทองมาก :: download ::
จำนวน 351 ครั้ง
2012-10-16 รหัสการแบ่งกลุ่มโรค ICD นพ.บุญชัย กิจสนาโยธิน :: download ::
จำนวน 373 ครั้ง
2012-09-28 Standards และ Interoperability นพ.บุญชัย กิจสนาโยธิน :: download ::
จำนวน 479 ครั้ง
2012-09-14 การประเมินระบบทะเบียนราษฎร์และสถิติชีพด้วยเครื่องมือ (rapid assessment) นายคเณศ สัมพุทธานนท์ :: download ::
จำนวน 657 ครั้ง
2012-09-14 กลไกการบริหารจัดการระบบยาของประเทศแคนนาดา (Standardization mechanism in Canada) นางสาวรัศพรรณ พฤกษะริตานนท์ :: download ::
จำนวน 337 ครั้ง
2012-08-24 คำนิยามของ eHealth นพ.บุญชัย กิจสนาโยธิน :: download ::
จำนวน 458 ครั้ง
2012-08-24 แนะนำมาตรฐานรหัสยาของไทย (Thai Medical Terminology) ภก.รัชตะ อุลมาน :: download ::
จำนวน 606 ครั้ง
2012-07-13 คุณสมบัติสำคัญของการบัญญัติศัพท์ด้านการแพทย์ (Desiderata for medical terminologies) ภก.รัชตะ อุลมาน :: download ::
จำนวน 392 ครั้ง
2012-07-13 ระบบข่าวสารสนเทศสุขภาพและองค์กรต่างๆ ของประเทศจีน นางสาวสรัญญา อดิเรกถาวร :: download ::
จำนวน 364 ครั้ง
2012-07-13 ระบบข่าวสารสนเทศสุขภาพและองค์กรต่างๆ ของประเทศแคนนาดา นางสาวรัศพรรณ พฤกษะริตานนท์ :: download ::
จำนวน 373 ครั้ง
2012-06-22 แนะนำมาตรฐาน LOINC (Logical Observation Identifier Names and Codes) นายวันชนะ พลทองมาก :: download ::
จำนวน 505 ครั้ง
2012-06-22 การตรวจสอบความถูกต้องรหัสยาด้วยเลข check digit ภก.รัชตะ อุลมาน :: download ::
จำนวน 307 ครั้ง
2012-06-22 การประเมินการลงทะเบียนทะเบียนราษฎร์และระบบสถิติชีพ เบื้องต้น นายคเณศ สัมพุทธานนท์ :: download ::
จำนวน 654 ครั้ง


 สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (สมสท.)

ติดต่อเรา
     สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย

     ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ
     88/39 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
     โทรศัพท์ 02-832-9290 โทรสาร 02-832-9291
     อีเมลสำนักงาน : this@this.or.th

     ติดต่อเรื่องทั่วไป : 02-832-9290
     ติดต่อเรื่องยา : 02-832-9298
     ติดต่อเรื่อง Lab : 02-832-9295

Contact Us
      Thai Health Information Standards Development Center
      3rd floor National Health Building
      88/39 Tiwanon Rd. Nonthaburi 11000 Thailand
      Tel. (662) 832 9290 Fax. (662) 832 9291
      mail: this@this.or.th
      Tel.Central office: (662) 832 9290
      Tel.Pharmacy : (662) 832 9298
      Tel.Lab : (662) 832 9295

th
:: administrator ::
สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์