หน้าหลัก ข้อมูลองค์กร ผู้บริหาร site map Contact Us
 Laboratory Data Dictionary
บัญชีรายการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และรหัสมาตรฐานไทย


# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U v W Y Z ไม่มี LOINC ALL

No Yes ALL

ค้นหาจากรหัสกรมบัญชีกลาง สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (สมสท.)
ติดต่อเรา
      ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ
       88/39 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
      โทรศัพท์ 02-832-9290 โทรสาร 02-832-9291
      อีเมลสำนักงาน : this@this.or.th
Contact Us
      3rd floor National Health Building
       88/39 Tiwanon Rd. Nonthaburi 11000 Thailand
      Tel. (662) 832 9290 Fax. (662) 832 9291
      email office : this@this.or.th
:: administrator ::