กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์การดำเนินงาน

การดำเนินการ เน้นความเชื่อมโยงที่จะนำไปสู่การจัดการเพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพที่ได้มาตรฐาน สามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนกันได้ การสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้และการจัดการความรู้ รวมทั้งการสร้างพันธมิตรในการพัฒนามาตรฐานข้อมูลสุขภาพ โดยมีกลยุทธ์ของการพัฒนาดังนี้