เป้าหมาย

 ระยะสั้น
 พัฒนามาตรฐานบัญชีข้อมูลยาและรหัสมาตรฐานยาของไทย (Thai Medicines Terminology) และกลไกบำรุงรักษามาตรฐานข้อมูลฯ
 พัฒนามาตรฐานรหัสการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ของไทย (Thai Medical Laboratory Terminology) และกลไกบำรุงรักษามาตรฐานข้อมูลฯ
 มีรายงานผลการจัดทำมาตรฐานข้อมูลสุขภาพต่อผู้เกี่ยวข้องอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
 มีการพัฒนากลไกที่จะทำให้บุคลากรทั้งที่อยู่ในระบบบริการสุขภาพ และผู้ที่จะเข้ามาในระบบฯมีความรู้ และชำนาญด้านมาตรฐานข้อมูลสุขภาพและระบบข้อมูลสุขภาพ

 ระยะยาว
 มีกลไกกลางในการกำหนดมาตรฐานข้อมูลสุขภาพเพื่อให้เกิดระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ ที่ได้มาตรฐาน เชื่อมโยงและยั่งยืน รวมทั้งมีประสิทธิภาพในการนำไปใช้และส่งเสริมการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 เกิดภาคีเครือข่ายด้านการพัฒนามาตรฐานข้อมูลสุขภาพและเกิดการบูรณาการให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 พัฒนามาตรฐานรูปแบบการส่งข้อมูลสุขภาพ (Health Information Messaging Standards) และกลไกบำรุงรักษามาตรฐานข้อมูลฯ เช่น มาตรฐาน HL7-CDA
 ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพของประเทศ (National E-Health Statergic Roadmap)