วัตถุประสงค์

1) เพื่อพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพของประเทศให้ระบบข้อมูลสุขภาพต่างระบบสามารถแลกเปลี่ยนกันได้ ในทุกระดับ
2) เพื่อพัฒนาแนวปฎิบัติด้านมาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบข้อมูลสุขภาพ
3) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้างองค์ความรู้ การจัดการความรู้ด้านระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ (Health Informatics) โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ด้านมาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพของประเทศ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และความชำนาญด้านระบบข้อมูล และเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพอย่างต่อเนื่อง
4) เพื่อสร้างและขยายภาคีเครือข่ายเพื่อการพัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพให้กว้างขวาง ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ