โครงสร้างองค์กร

สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพ (สมสท.) เป็นหน่วยงานอยู่ในส่วนงานมาตรฐานและบริการสารสนเทศระบบบริการสาธารณสุข (สมสส.) ภายใต้สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)