หน้าหลัก ข้อมูลองค์กร ผู้บริหาร site map Contact Us

Thai Laboratory List (TLL)


บัญชีรายการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ไทย (Thai Laboratory List-TLL) คือ บัญชีที่รวบรวมรายการตรวจห้องปฏิบัติทางการแพทย์ของไทย โดยพัฒนาเพิ่มเติมจาก บัญชีอัตราบริการสาธารณสุขของระบบสวัสดิการรักษาพยาบาล ข้าราชกาล ฉบับร่าง ของสำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) เครือสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เสนอต่อกรมบัญชีกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบวิธีการจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้สะท้อนต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในการรักษาพยาบาล ในหมวดค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต และค่าตรวจวินิจฉัยทางพยาธิวิทยา

TLL ได้พัฒนาตามมาตรฐานสากลของข้อมูลรายการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ Logical Observation Identifiers Names and Codes (LOINC) ที่สามารถระบุข้อมูลทางคลินิกของรายการตรวจฯ ได้อย่างเฉพาะเจาะจง และสามารถนำไปใช้งานและพัฒนาต่อยอดให้ใช้ประโยชน์ในด้านอื่น ๆ ได้ เช่น งานรักษาทางคลินิก การดูแลผู้ป่วย การทำงานวิจัย รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันระหว่างหรือภายในหน่วยงาน TLL มีรายการตรวจฯทั้งหมด 9,181 รายการ แบ่งเป็น 20 กลุ่มรายการตรวจ ได้แก่

 1. Antibiotic susceptibility (ABXBACT): 903 รายการ
 2. Response to antigens (ALLERGY): 100 รายการ
 3. Blood Bank (BLDBK): 472 รายการ
 4. Cell surface models (CELLMARK ): 145 รายการ
 5. Challenge tests (CHAL): 159 รายการ
 6. Chemistry (CHEM): 2,297 รายการ
 7. Coagulation study (COAG): 233 รายการ
 8. Cytology (CYTO): 7 รายการ
 9. Drug levels & Toxicology (DRUG/TOX): 1,138 รายการ
 10. Fertility (FERT): 7 รายการ
 11. Hematology (coagulation) differential count (HEM/BC): 167 รายการ
 12. Clinical cytogenetic report (HL7.CYTOGEN): 26 รายการ
 13. HLA tissue typing antigens and antibodies (HLA): 65 รายการ
 14. Microbiology (MICRO): 2,568 รายการ
 15. Molecular pathology (MOLPATH): 273 รายการ
 16. Pathology (PATH): 27 รายการ
 17. Pulmonary ventilator management (PULM): 11 รายการ
 18. Serology (SERO): 508 รายการ
 19. Specimen characteristics (SPEC): 5 รายการ
 20. Urinalysis (UA): 70 รายการ สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (สมสท.)
ติดต่อเรา
      ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ
       88/39 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
      โทรศัพท์ 02-832-9290 โทรสาร 02-832-9291
      อีเมลสำนักงาน : this@this.or.th
Contact Us
      3rd floor National Health Building
       88/39 Tiwanon Rd. Nonthaburi 11000 Thailand
      Tel. (662) 832 9290 Fax. (662) 832 9291
      email office : this@this.or.th
:: administrator ::