สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (สมสท.)
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์การดำเนินงาน เป้าหมาย ที่มาและความสำคัญ

 วิสัยทัศน์
     ประเทศไทยมีมาตรฐานข้อมูลสุขภาพที่ทำให้ระบบข้อมูลสุขภาพสามารถแลกเปลี่ยนกันได้แบบไร้รอยต่อและเป็นมาตรฐานที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล


 พันธกิจ
     พัฒนาและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพในประเทศที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพื่อให้ระบบข้อมูลสุขภาพต่างระบบสามารถทำงานร่วมกันได้ เป็นผลให้ระบบสุขภาพมีคุณภาพและประสิทธิภาพ


 วัตถุประสงค์
     ๑) เพื่อพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพของประเทศให้ระบบข้อมูลสุขภาพต่างระบบสามารถแลกเปลี่ยนกันได้ ในทุกระดับ
     ๒) เพื่อพัฒนาแนวปฎิบัติด้านมาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบข้อมูลสุขภาพ
     ๓) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้างองค์ความรู้ การจัดการความรู้ด้านระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ (Health Informatics) โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ด้านมาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพของประเทศ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และความชำนาญด้านระบบข้อมูล และเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพอย่างต่อเนื่อง
     ๔) เพื่อสร้างและขยายภาคีเครือข่ายเพื่อการพัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพให้กว้างขวาง ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์การดำเนินงาน

     การดำเนินการ เน้นความเชื่อมโยงที่จะนำไปสู่การจัดการเพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพที่ได้มาตรฐาน สามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนกันได้ การสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้และการจัดการความรู้ รวมทั้งการสร้างพันธมิตรในการพัฒนามาตรฐานข้อมูลสุขภาพ โดยมีกลยุทธ์ของการพัฒนาดังนี้
 เป้าหมาย

      ระยะสั้น
       พัฒนามาตรฐานบัญชีข้อมูลยาและรหัสมาตรฐานยาของไทย (Thai Medicines Terminology) และกลไกบำรุงรักษามาตรฐานข้อมูลฯ
       พัฒนามาตรฐานรหัสการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ของไทย (Thai Medical Laboratory Terminology) และกลไกบำรุงรักษามาตรฐานข้อมูลฯ
       มีรายงานผลการจัดทำมาตรฐานข้อมูลสุขภาพต่อผู้เกี่ยวข้องอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
       มีการพัฒนากลไกที่จะทำให้บุคลากรทั้งที่อยู่ในระบบบริการสุขภาพ และผู้ที่จะเข้ามาในระบบฯมีความรู้ และชำนาญด้านมาตรฐานข้อมูลสุขภาพและระบบข้อมูลสุขภาพ


      ระยะยาว
       มีกลไกกลางในการกำหนดมาตรฐานข้อมูลสุขภาพเพื่อให้เกิดระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ ที่ได้มาตรฐาน เชื่อมโยงและยั่งยืน รวมทั้งมีประสิทธิภาพในการนำไปใช้และส่งเสริมการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
       เกิดภาคีเครือข่ายด้านการพัฒนามาตรฐานข้อมูลสุขภาพและเกิดการบูรณาการให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
       พัฒนามาตรฐานรูปแบบการส่งข้อมูลสุขภาพ (Health Information Messaging Standards) และกลไกบำรุงรักษามาตรฐานข้อมูลฯ เช่น มาตรฐาน HL7-CDA
       ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพของประเทศ (National E-Health Statergic Roadmap)


 ที่มาและความสำคัญ

      ระบบข้อมูลสารสนเทศสุขภาพ (Health Information Systems- HIS) และ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสุขภาพ(Health Information and Communication Technology- HIT) เป็นองค์ประกอบที่สำคัญองค์ประกอบหนึ่งของระบบสุขภาพ(Health Systems) ระบบข้อมูลสารสนเทศสุขภาพของประเทศไทยมีหลากหลายระบบ แต่มีข้อจำกัดในการใช้ประโยชน์อันเนื่องมาจากข้อมูลสุขภาพที่อยู่ในระบบเหล่านี้ขาดการบูรณาการ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อมูลสุขภาพซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญทั้งในกระบวนการดูแลสุขภาพส่วนบุคคล การให้บริการสุขภาพ และการวางแผนจัดทำนโยบายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทางสุขภาพยังขาดมาตรฐาน ทั้งนี้มีสาเหตุหลายประการที่ทำให้เกิดสถานการณ์เช่นนี้ สาเหตุเหล่านั้นได้แก่

     ๑) การขาดกลไกกลางที่มีประสิทธิภาพในการกำหนดนโยบายด้านข้อมูลสุขภาพและมาตรฐานข้อมูลสุขภาพในระดับประเทศ
     ๒) การขาดการพัฒนามาตรฐานข้อมูลสุขภาพกลางในระดับชาติที่มีความครบถ้วนและครอบคลุม
     ๓) การขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านกระบวนการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศสุขภาพและมาตรฐานข้อมูลสุขภาพ และ
     ๔) บุคลากรระดับต่างๆในระบบสุขภาพยังขาดความตระหนักถึงความความจำเป็นและประโยชน์ของการมีและใช้มาตรฐานข้อมูลสุขภาพระดับประเทศเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพทั้งในด้านกระบวนการและเชิงระบบ

     นอกจากนี้ยังพบว่ามีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพได้พยายามพัฒนาออกแบบและสร้างมาตรฐานข้อมูลสุขภาพของตนเองเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ประโยชน์เฉพาะของหน่วยงาน ส่วนใหญ่หวังผลระยะสั้น มักไม่คำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับหน่วยงานอื่น ทำให้ไม่เกิดความยั่งยืน ทั้งนี้เนื่องจากเป็นการพัฒนาที่ไม่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ทำให้ข้อมูลส่วนใหญ่ไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงการให้บริการระหว่างหน่วยบริการ การบริหารงานด้านสาธารณสุข และการพัฒนานโยบายระบบสุขภาพในระยะยาวได้ องค์การอนามัยโลกกล่าวว่าการพัฒนาระบบสุขภาพให้มีประสิทธิภาพจะต้องพัฒนาให้ครอบคลุมทั้ง ๖ องค์ประกอบของระบบสุขภาพ ได้แก่

     ๑) การจัดบริการ
     ๒) กำลังคน
     ๓) ยาและเทคโนโลยี
     ๔) การคลัง
     ๕) ภาวะผู้นำ/ธรรมาภิบาล และ
     ๖) ข้อมูลสารสนเทศ

     การพัฒนาด้านมาตรฐานข้อมูลสุขภาพเป็นรากฐานของการบูรณาการและการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศประเภทต่างๆ ระบบข้อมูลสารสนเทศสุขภาพหลากประเภทที่สามารถทำงานร่วมกันได้ (Interoperability) มีความสำคัญต่อการสนับสนุนความต้องการและการพัฒนาระบบสุขภาพที่ก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว ระบบข้อมูลที่มีมาตรฐานสามารถทำให้เกิดการบูรณาการ (Integration) ข้อมูลสุขภาพอันจะมีผลอย่างสำคัญต่อประสิทธิภาพในการพัฒนาระบบสุขภาพโดยรวม จึงนับได้ว่ามาตรฐานข้อมูลสุขภาพเป็นกุญแจที่สำคัญในการพัฒนาระบบสุขภาพ

     การประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครั้งทึ่ ๒/๒๕๕๓ ในวันจันทร์ที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓ มีมติเกี่ยวกับการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพดังนี้คือ เห็นชอบให้มีการจัดตั้ง กลไกกลางพัฒนาและกำหนดมาตรฐานระบบข้อมูลของระบบสุขภาพ ในลักษณะงานวิจัยและพัฒนา โดยจัดตั้งเป็นแผนงานในสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ภายใต้ความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ โดยมีทิศทางของการพัฒนาเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์คือโดยทำให้เกิดกลไกการพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพที่สามารถบูรณาการข้อมูลจากทุกแหล่ง ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพที่เป็นธรรมและยั่งยืนของสวรส.

     เป็นที่ชัดเจนว่าการพัฒนาระบบมาตรฐานข้อมูลสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องมีการวางแผนหาแนวทางดำเนินงานในระดับประเทศ เพื่อให้ประเทศมีระบบข้อมูลสารสนเทศสุขภาพที่มีการบูรณาการของข้อมูลและมีประสิทธิภาพ อันจะนำไปสู่การพัฒนาระบบสุขภาพที่เป็นธรรมและยั่งยืน การพัฒนากลไกที่ดำเนินการด้านนี้จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง จึงมีการอนุมัติให้จัดตั้งสำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย โดยมีชื่อย่อ “สมสท.” เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ติดต่อเรา
สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย
ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ
เลขที่ 88/39 ถนนติวานนท์ 14
ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02-832-9290
โทรสาร 02-832-9291
อีเมลสำนักงาน : this@this.or.th
ติดต่อเรื่องทั่วไป : 02-832-9290
ติดต่อเรื่องยา : 02-832-9298
ติดต่อเรื่อง Lab : 02-832-9295

Contact Us
Thai Health Information Standards Development Center
3rd floor National Health Building
88/39 Tiwanon Rd.14, Tambon Talad-Khwan,
Amphoe Mueang, Nonthaburi 11000 Thailand
Tel. (662) 832 9290
Fax. (662) 832 9291
Email: this@this.or.th
Tel.Central Office : (662) 832 9290
Tel.Pharmacy : (662) 832 9298
Tel.Lab : (662) 832 9295


ผู้เข้าชมเว็บไซต์