43_ตัวอย่าง .TXT File จาก SNOMED_CT_International Folder_Delta