60_แผนภูมิ ส่วนประกอบข้อมูล Clinical finding (อาการ ปัญหาสุขภาพ การวินิจฉัยโรค)