61_แผนภูมิ ส่วนประกอบข้อมูล Surgical Procedure (หัตถการผ่าตัด)