ประกาศปรับปรุงระบบ TMT Connect

ประกาศปรับปรุงระบบ TMT Connect

เพื่อเป็นการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการให้บริการ  สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (สมสท.) จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบการให้บริการ TMT ภายใต้ชื่อโครงการ “TMT Services Development Project” หรือ “TMT Serv” 

ส่งผลให้ทาง สมสท.จำเป็นต้องปิดรับคำขอทุกประเภทในการขอรับบริการผ่านระบบ TMT Connect ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ “TMT Serv” ตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๒๓.๕๙ น. ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๒๓.๕๙ น.

ทั้งนี้ ส่งผลให้ผู้รับบริการไม่สามารถดำเนินการส่งคำขอรับบริการแต่ละประเภทดังนี้

๑. การขอสร้างใหม่ หรือ ขอออกรหัสยา TMT

๒. การขอแก้ไขข้อมูลยา สำหรับรายการยาที่มีรหัสยา TMT แล้ว

๓. การขอแก้ไขรูปภาพยา หรือ ขอเพิ่มรูปภาพยา หรือ ขออัพเดทรูปภาพยา สำหรับรายการยาที่มีรหัสยา TMT แล้ว

สำหรับผู้รับบริการที่ส่งคำขอทั้ง ๓ ประเภทข้างต้น เข้ามาก่อนวันศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๒๓.๕๙ น. ผู้รับบริการจะยังคงสามารถจัดการรายการข้อมูลยาดังกล่าวได้ตามปกติ นอกจากนี้ทาง สมสท. จะยังคงให้บริการเผยแพร่ TMT Release File ทุกวันจันทร์สัปดาห์ที่ ๑ และ ๓ ของเดือน ตามรอบปกติ ผ่านทาง https://www.this.or.th/service/tmt/download/

สมสท. จะเปิดดำเนินการอีกครั้ง เพื่อรับคำขอทุกประเภทในการขอรับบริการผ่านระบบ TMT Connect  อ้างอิงตามประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขที่ ๘/๒๕๖๖ เรื่อง การเก็บค่าบริการทางวิชาการของรายการในบัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย ของสำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยการเก็บค่าบริการทางวิชาการจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป ผู้ขอรับบริการสามารถศึกษารายละเอียดตามประกาศข้างต้นได้ที่นี่

สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (สมสท.) ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ทั้งนี้ ทาง สมสท.กำหนดจัดประชุมชี้แจงการปรับปรุงระบบ TMT Connect ในวันพุธที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. เพื่อเปิดโอกาสให้ท่านได้ร่วมหารือหรือตอบข้อสงสัยในรูปแบบออนไลน์ผ่านทาง zoom หากท่านสนใจเข้าร่วมประชุมชี้แจงดังกล่าว สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ลิงค์https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZUpc–qqD4sHdWq9WxAJ5I9JSj5xM4hy2lg กำหนดการประชุมจะถูกจัดส่งตามอีเมลที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้

หรือ สามารถเข้าร่วมรับฟังได้ทันทีเมื่อถึงกำหนดการชี้แจง ในวันพุธที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.

หากท่านรับทราบข้อมูลประชาสัมพันธ์ข้างต้นแล้วมีความประสงค์ใช้งาน TMT Connect ก่อนปรับปรุงวันศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๒๓.๕๙ น. โปรด “คลิกที่นี่”