ภาคผนวก (ตัวอย่างรูปภาพยาแบบต่างๆ)

1. ตัวอย่างรูปภาพยาเม็ดและแคปซูล

1.1 Capsule

1.2 Tablet (ยาเม็ดกลม)

Tablet (ยาเม็ดรีกรณีสัดส่วนความยาว: กว้าง ≥ 1.5)

2. ตัวอย่างรูปภาพแผงยา

2.1 Blister (PVC-Alu blister)

2.2 Blister (Alu-Alu blister)

2.3 Strip

3. ตัวอย่างรูปภาพผลิตภัณฑ์มีทรงสูง

3.1 Actuation

3.2 Ampoule

3.3 Bottle

3.4 Canister

3.5 Inhalation

3.6 Jar

3.7 Vial

4. ตัวอย่างรูปภาพผลิตภัณฑ์ยามีลักษณะแบนหรือไม่มีทรงสูง

4.1 Bag (1)

4.2 Bag (2)

4.3 Cartridge

4.4 Dressing

4.5 Lozenge

4.6 Patch

4.7 Plaster

4.8 Prefilled pen

4.9 Prefilled syr (Prefilled syringe)

4.10 Sachet

4.11 Suppository

4.12 Tube

4.13 Unit dose

5. ตัวอย่างรูปภาพบรรจุภัณฑ์ทุติยภูมิ (secondary package)