คุณลักษณะเฉพาะของรูปภาพ

รูปภาพผลิตภัณฑ์ยาจะต้องเป็นตามข้อกำหนด ดังนี้

  1. รูปแบบไฟล์ : JPEG
  2. โหมดสี : sRGB
  3. ลำดับชั้นสี : ไม่น้อยกว่า 24 bit
  4. ความละเอียด : 300 ppi
  5. ขนาดรูปภาพ : สูง 5 นิ้ว
  6. สีพื้นหลัง: สีขาว (RGB 255/255/255)
  7. ขนาดผลิตภัณฑ์ในรูปภาพ : ไม่ควรน้อยกว่า 80% ของพื้นที่รูปภาพทั้งหมด
  8. แสงและเงา : หลีกเลี่ยงแสงสะท้อนและเงาบริเวณข้อมูลสำคัญของผลิตภัณฑ์ยา
  9. การแสดงหน่วยวัด : เซนติเมตร (เฉพาะรูปภาพเม็ดยา แคปซูลและบรรจุภัณฑ์ปฐมภูมิ)

Remark: ในกรณีใช้กล้องโทรศัพท์มือถือถ่ายรูปให้ตั้งค่าถ่ายรูปเป็นรูปภาพที่มีคุณภาพสูงโดยให้สามารถอ่านข้อความบนฉลากได้ชัดเจน