วิธีการถ่ายภาพ

ถ่ายหน้าตรงสิ่งของอยู่กลางรูปไม่เอียงรูปและใช้พื้นหลังสีขาว สามารถอ่านตัวอักษรได้ในแนวตั้ง และมองเห็นชื่อการค้า ชื่อยาสามัญ รูปแบบของยา ความแรงของยา เลขทะเบียนยาและบริษัทผู้ผลิตชัดเจน  โดยไม่มีองค์ประกอบอื่นๆ ที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์อยู่ภายในรูปภาพ