บัญชีข้อมูลและรหัสมาตรฐานการตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ไทย

Thai Medical Laboratory Terminology

คู่มือการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน TMLT

รายละเอียดการใช้งาน

กำหนดการเผยแพร่

TMLT1ม.ค. 67

ลิงก์สำคัญ

ระบบค้นหารหัสมาตรฐานการตรวจทางห้องปฏิบัติการฯ

โปรแกรมจับคู่รหัสมาตรฐานการตรวจทางห้องปฎิบัติการฯ

การพัฒนามาตรฐานรหัสการตรวจทางห้องปฎิบัติการทางการแพทย์

เนื้อหาสำคัญ

คู่มือการใช้งาน

โปรแกรม TMLT Mapping

ไฟล์ตัวอย่าง

รูปแบบการนำข้อมูลเข้าโปรแกรม TMLT Mapping