บัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย

Thai Medicines Terminology

คู่มือการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน TMT

รายละเอียดการใช้งานและโครงสร้างข้อมูล

กำหนดการเผยแพร่

TMT19มิ.ย. 66
TMT3ก.ค. 66
TMT17ก.ค. 66

ลิงก์สำคัญ

ระบบค้นหาบัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย

ระบบขอสร้าง/ขอแก้ไขข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย (เดิม)

ระบบขอรายการยาใหม่ในบัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย

เนื้อหาสำคัญ

เกี่ยวกับ
TMT

คู่มือการใช้งานระบบ TMT Connect ใหม่ (บริษัท)

คู่มือการใช้งานระบบ TMT Connect ใหม่ (โรงพยาบาล)

การขอสร้างรายการใหม่
TMT

การขออัพเดท/
เพิ่มรูปภาพยา TMT

การขอแก้ไขข้อมูลยา
TMT

การขอเพิ่ม
TPP

ข้อกำหนดรูปภาพยา
TMT

ตารางเซนติเมตร
รูปภาพยา TMT