การขอแก้ไขข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย (TMT)

1) การขออัพเดตรูปภาพผลิตภัณฑ์ยาและข้อมูลบรรจุภัณฑ์ (TMT)

สามารถเข้าไปอัพเดตรูปภาพได้ที่เว็บไซต์ TMT Connect ตามขั้นตอนดังนี้

 1. เข้าสู่เว็บไซต์ TMT Connect ที่นี่
 2. หากยังไม่ได้เป็นสมาชิกคลิกปุ่ม “ลงทะเบียน” เพื่อลงทะเบียนผู้ใช้งานใหม่ หากเป็นสมาชิกอยู่แล้วให้ล็อคอินเข้าสู่ระบบด้วย Username และ Password ที่สมัครไว้
 3. คลิกเลือกหัวข้อ “ขอแก้ไข”
 4. คลิกปุ่ม “ค้นหา”
 5. ค้นหาผลิตภัณฑ์ยาที่ต้องการอัพเดตรูปภาพด้วย “ชื่อการค้า” หรือ “ชื่อตัวยาสำคัญ” หรือ “ชื่อบริษัทผู้ผลิต”
 6. คลิกปุ่ม “แก้ไข” ด้านหลังรายการยาที่ต้องการอัพเดตรูปภาพ
 7. คลิกเลือกหัวข้อ “ข้อมูลบรรจุภัณฑ์”
 8. บันทึกข้อมูลบรรจุภัณฑ์ตามรายละเอียดเช่นเดียวกับการขอรหัส TMT ใหม่
 9. เมื่อบันทึกข้อมูลบรรจุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว คลิกที่หัวข้อ “รูปภาพยา”
 10. อัพโหลดรูปภาพผลิตภัณฑ์ยาจนครบทุกหีบห่อบรรจุ
 11. คลิกปุ่ม “ส่งคำขอ” เพื่อส่งคำขออัพเดตรูปภาพให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและอนุมัติต่อไป

 • หากต้องการศึกษาขั้นตอนอย่างละเอียดสามารถดาวน์โหลดคู่มือได้ ที่นี่ หรือทาง google drive
 • ท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์สเกลสำหรับใช้ถ่ายรูปได้ ที่นี่ หรือ ทาง google drive

2) การขอแก้ไขข้อมูลยา

ขั้นตอนการขอแก้ไขข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย (TMT) ตามรายละเอียดดังนี้

 1. ตรวจสอบ TMTID(TPU) ของรายการยาที่ต้องการว่าข้อมูลมีความถูกต้องและสมบูรณ์หรือไม่ ที่นี่
 2. หากพบปัญหา ให้ดาวน์โหลด แบบฟอร์มการขอแก้ไขข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย (TMT)
 3. กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มแล้วส่งมายัง e-mail : tmt@this.or.th
  หากมีเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อเป็นการยืนยันข้อมูลสำหรับการขอแก้ไข
  ให้แนบไฟล์นั้นมาพร้อมกันกับแบบฟอร์มการขอแก้ไขข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย (TMT)

แนวทางและขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อการแก้ไขข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย (TMT) และตอบกลับไปยังผู้ติดต่อ

 1. สมสท. ตรวจสอบ e-mail จากผู้ติดต่อ ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น.
 2. สมสท. แจ้งการตอบรับไปยังผู้ติดต่อเมื่อได้รับ e-mail
 3. สมสท. ตรวจสอบข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่ทำการขอแก้ไข
 4. สมสท. จัดการชุดข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบมาตรฐานและสามารถนำเข้าโปรแกรมสำหรับทำการแก้ไขได้
 5. ผู้ดูแลระบบส่งชุดข้อมูลให้คณะทำงานอนุมัติรับรองการแก้ไข
 6. โปรแกรมทำการแก้ไขและตรวจสอบสถานะรายการยา
 7. ประกาศรายการยาที่มีการแก้ไขใน TMT Release File ตามรอบ ทุกวันจันทร์สัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือน

สำหรับผู้ใช้ Microsoft Office 2003

หากมีปัญหาเปิดเอกสารไม่ได้ เนื่องจากการใช้งาน Microsoft Word 2003
ให้ Download โปรแกรม FileFormatConverters