• มาตรฐานข้อมูลสุขภาพ HL7 FHIR คืออะไร
            FHIR (อ่านว่า “fire”) ย่อมาจาก Fast Healthcare Interoperability Resources เป็นมาตรฐาน สำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพระดับสากล พัฒนาขึ้นโดยองค์กรที่ชื่อ Health Level Seven International (HL7)
    โดยรวบรวมข้อดีจากมาตรฐานเดิม ได้แก่ HL7 v2, HL7 v3 RIM และ HL7 CDA แล้วปรับปรุงให้ดีขึ้น เน้นที่การนำไปใช้งานได้จริง (actual implementation) โดยกำหนดโครงสร้างชุดข้อมูลมาตรฐาน (data model) ที่เพียงพอกับ
    การใช้งานโดยทั่วไปตามหลักการ 80/20 แต่ก็มีความยืดหยุ่นเพียงพอให้ปรับรายละเอียด (customization) ได้ตามบริบทการใช้งานที่ต่างกัน และยังกำหนดรูปแบบการแลกเปลี่ยนข้อมูล (exchange specification) เพื่อให้เกิด
    การเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพทั้งด้านข้อมูลทางคลินิกและข้อมูลการบริหารจัดการ