• มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลของ FHIR
          ตามข้อกำหนดการแลกเปลี่ยนข้อมูล (exchange specification)
  ในมาตรฐาน HL7 FHIR นั้น จะเน้นการแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านระบบบริการข้อมูลกลาง (Application Programming Interface: API) บนมาตรฐานเทคโนโลยีเว็บที่เรียกว่า RESTful แต่ก็ยังรองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลรูปแบบอื่นๆ ซึ่งมี
  จุดเด่นในการใช้งานที่แตกต่างกัน เช่น รูปแบบข้อความ (Messaging) นิยมใช้ส่งข้อมูลที่ต้องการแจ้งไปยังอีกระบบเพื่อให้ดำเนินการต่อ รูปแบบเอกสาร (Documents) นิยมใช้ส่งข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่ต้องการความน่าเชื่อถือของข้อมูล รูปแบบบริการข้อมูล (Services) นิยมใช้ส่งข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจทางคลินิก
          สำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลรูปแบบ RESTful นั้น เป็นการส่งข้อมูลที่มีขนาดเล็กและสะดวกในการนำไปใช้งานจริง โดยการจัดการกับชุดข้อมูลนั้น
  จะใช้ชุดคำสั่ง CRUD (Create, Read, Update, Delete) ซึ่งเป็นมาตรฐานเว็บทั่วไป ในการจัดการชุดข้อมูล พร้อมทั้งระบุตำแหน่งเก็บข้อมูลในรูปแบบของตัวบ่งชี้ทรัพยากร (Uniform Resource Identifier: URI) ของชุดข้อมูลที่ต้องการจัดการ

 •                                  
                                                                    รูปภาพ : รูปแบบคำสั่งจัดการข้อมูลตามกลไกมาตรฐานเว็บ

          ตัวย่างเช่น ถ้าต้องการสร้างชุดข้อมูลผู้ป่วย (Patient Resource) ใหม่ ก็ระบุข้อมูลผู้ป่วยตามโครงสร้างของ HL7 FHIR แล้วใช้คำสั่ง POST พร้อมระบุตำแหน่งอ้างอิงเซิร์ฟเวอร์ (Server Base URL) และประเภททรัพยากร (Resource Type) ในที่นี้คือข้อมูลผู้ป่วย (ไม่ต้องระบุรหัสบ่งชี้ของชุดข้อมูล เนื่องจากเป็นการสร้างชุดข้อมูลใหม่) เพื่อส่งข้อมูลให้เซิร์ฟเวอร์สร้างชุดข้อมูลใหม่พร้อมกับรหัสบ่งชี้ของข้อมูลชุดนั้น

                                   
                                                                                          รูปภาพ : ตัวอย่างการสร้างข้อมูลผู้ป่วย

          เมื่อต้องการเรียกชุดข้อมูลผู้ป่วยนั้นก็ใช้คำสั่ง GET พร้อมระบุตำแหน่งอ้างอิงเซิร์ฟเวอร์ (Server Base URL) ประเภททรัพยากร (Resource Type) และรหัสบ่งชี้ของชุดข้อมูล (ID) เซิร์ฟเวอร์ก็จะส่งชุดข้อมูลที่ตรงกับรหัสบ่งชี้นั้นกลับมา

                                   
                                                                                          รูปภาพ : ตัวอย่างการรียกดูข้อมูลผู้ป่วย