• โครงสร้างชุดข้อมูลมาตรฐาน FHIR
          ชุดข้อมูลหรือทรัพยากร (resources) แต่ละประเภทนั้นเกิดจากองค์ประกอบข้อมูล (data element) ต่างๆ เพื่อให้แลกเปลี่ยนข้อมูลได้ครบถ้วนตาม
  วัตถุประสงค์การใช้งาน โดยแต่ละองค์ประกอบข้อมูลนั้นจะถูกกำหนดชนิดข้อมูล (data type) และจำนวนครั้งการแสดงข้อมูล (cardinality) ไว้ เช่น ข้อมูลผู้ป่วย (Patient Resource) ประกอบขึ้นมาจาก ข้อมูลชื่อผู้ป่วย (name) ที่กำหนดชนิดข้อมูลเป็นชื่อบุคคล (human name) และอาจจะมีข้อมูลได้มากกว่าหนึ่งหรือ
  ไม่มีก็ได้ (0...*) ขณะที่ข้อมูลเพศ (gender) นั้นกำหนดชนิดข้อมูลเป็นรหัส (code) และมีข้อมูลได้เพียงหนึ่งค่าหรืออาจจะไม่มีข้อมูลก็ได้ (0...1) ส่วนข้อมูลวันเกิด (birth date) กำหนดชนิดข้อมูลเป็นวันที่ (date) และมีข้อมูลได้เพียงหนึ่งค่าหรืออาจจะไม่มีข้อมูลก็ได้ (0...1) เป็นต้น

 •                      
                                   รูปภาพ : ตัวอย่างโครงสร้างข้อมูลมาตรฐาน (standard data) ในชุดข้อมูลผู้ป่วย (Patient Resource)

          นอกจากนี้ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ในระดับสื่อความหมาย (semantic interoperability) ที่ระบบสารสนเทศต่างๆ สามารถนำข้อมูลที่แลกเปลี่ยนไปประมวลผลต่อได้ จึงมีการกำหนดชุดคำศัพท์มาตรฐาน (value set) ที่ถูกเลือกมาจากระบบรหัสมาตรฐาน (code system) ต่างๆ มาไว้ในองค์ประกอบข้อมูล (data element) แต่ผู้พัฒนาก็อาจสามารถเลือกใช้ชุดคำศัพท์มาตรฐานอื่นๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้เบื้องต้นได้ โดยมีกลไกการเทียบชุดคำศัพท์เหล่านี้กับระบบรหัสมาตรฐานต่างๆ (ConceptMap) เพื่อให้ระบบต่างๆ ยังสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลการได้อย่างสมบูรณ์

                       
                                                                   รูปภาพ : แผนภาพแสดงวามสัมพันธ์ในระบบคำศัพท์มาตรฐาน