• การปรับแต่งมาตรฐาน FHIR ตามบริบทการใช้งาน
          ถึงแม้โดยทฤษฎีแล้วจะสามารถใช้โครงสร้างมาตรฐานของ HL7 FHIR มาใช้แลกเปลี่ยนข้อมูลได้โดยตรง แต่ HL7 FHIR นั้น เน้นที่การนำไปใช้งานได้จริง จึงกำหนดโครงสร้างมาตรฐานเฉพาะองค์ประกอบข้อมูลหลัก (core data elements) ที่เพียงพอกับการใช้งานโดยทั่วไป เมื่อนำมาใช้งานจริงจึงต้องมีกระบวนการปรับเปลี่ยนรายละเอียดต่างๆ (customization) เพื่อตอบสนองความต้องการตามบริบทที่แตกต่างกัน ซึ่งใน HL7 FHIR ได้กำหนดกระบวนการนี้เป็นกลไกมาตรฐานเรียกว่า โปรไฟล์ (profile)

 •                                  
                                                                                               รูปภาพ : ตัวอย่างการกำหนดโปรไฟล์

          การกำหนดโปรไฟล์นั้นเป็นการกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ (constraints) เช่น กำหนดจำนวนการแสดงข้อมูล (cardinality) โดยเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นต่อการแลกเปลี่ยน จำกัดชนิดข้อมูล (data type) และชุดคำศัพท์มาตรฐาน (value set) ที่อนุญาตให้ใช้ รวมทั้งการเพิ่มองค์ประกอบข้อมูลเพิ่มเติม (extension) จากทรัพยากร (resource) พื้นฐานที่กำหนดไว้ใน HL7 FHIR แต่ก็สามารถกำหนดโปรไฟล์ขึ้นมาจากโปรไฟล์เดิมที่มีอยู่แล้วได้ เช่น แต่ละประเทศอาจกำหนดโปรไฟล์เพื่อเป็นมาตรฐานกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลภายในประเทศ ซึ่งแต่ละองค์กรในประเทศนั้นอาจจะเพิ่มกฎเกณฑ์ต่างๆ หรือกำหนดส่วนขยายเพิ่มเติมได้ เพื่อสอบสนองการทำงานภายในองค์กร แต่ต้องไม่ขัดกับมาตรฐานกลาง
  ของประเทศ

                                   

                                      รูปภาพ : แผนภาพแสดงระดับการกำหนดโปรไฟล์เพื่อตอบสนองการใช้งาน (adapted from simplifier.net)