ปิดรับสมัครแล้ว ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการสํานักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย

ด่วน ! ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการสํานักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย ด้วยสํานักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (สมสท.) ภายใต้สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขจะดําเนินการรับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการ สัญญา 1 ปี จํานวน ๑ อัตรา ดังนี้

ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการเก็บค่าบริการทางวิชาการของรายการบัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย

คุณสมบัติผู้สมัคร

๑. ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว
๒. วุฒิปริญญาตรีหรือสูงกว่า
๓. มีประสบการณ์การทำงานด้านการเงินหรือด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๔. มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับระบบสาธารณสุข
๕. มีทัศนคติที่ดีพร้อมเรียนรู้งานด้านระบบข้อมูลสุขภาพ
๖. มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์และมีทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel, Power Point เป็นอย่างดี
๗. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ตรงต่อเวลา และมีมนุษยสัมพันธ์ดี

รายละเอียดของงาน

๑. ดำเนินการจัดเก็บค่าบริการทางวิชาการของบัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย
๒. จัดเตรียม ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารของการจัดเก็บค่าบริการทางวิชาการในระบบที่เกี่ยวข้องกับบัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทยของสำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (สมสท.)
๓. แนะนำและตอบคำถามข้อสงสัยสำหรับโครงการเก็บค่าบริการทางวิชาการของรายการบัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย ผ่านทางช่องทางรับบริการของสำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย(สมสท.)
๔. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ส่งใบสมัครได้ที่ E-mail : this@this.or.th