ระบบมาตรฐานศัพท์ทางการแพทย์สากล

Systematized Nomenclature
of Medicine – Clinical Terms

ดาวน์โหลดไฟล์ล่าสุด

คู่มือการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน SNOMED-CT

รายละเอียดการใช้งาน

กำหนดการเผยแพร่

SNOMED CT30ก.ย. 65
SNOMED CT31ต.ค. 65
SNOMED CT30พ.ย. 65
SNOMED CT31ธ.ค. 65

เนื้อหาสำคัญ