การขอแก้ไขข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย (TMT)

2) การขอแก้ไขข้อมูลยา

ขั้นตอนการขอแก้ไขข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย (TMT) ตามรายละเอียดดังนี้

 1. ตรวจสอบ TMTID(TPU) ของรายการยาที่ต้องการว่าข้อมูลมีความถูกต้องและสมบูรณ์หรือไม่ ที่นี่
 2. หากพบปัญหา ให้ดาวน์โหลด แบบฟอร์มการขอแก้ไขข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย (TMT)
 3. กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มแล้วส่งมายัง e-mail : tmt@this.or.th
  หากมีเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อเป็นการยืนยันข้อมูลสำหรับการขอแก้ไข
  ให้แนบไฟล์นั้นมาพร้อมกันกับแบบฟอร์มการขอแก้ไขข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย (TMT)

แนวทางและขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อการแก้ไขข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย (TMT) และตอบกลับไปยังผู้ติดต่อ

 1. สมสท. ตรวจสอบ e-mail จากผู้ติดต่อ ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น.
 2. สมสท. แจ้งการตอบรับไปยังผู้ติดต่อเมื่อได้รับ e-mail
 3. สมสท. ตรวจสอบข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่ทำการขอแก้ไข
 4. สมสท. จัดการชุดข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบมาตรฐานและสามารถนำเข้าโปรแกรมสำหรับทำการแก้ไขได้
 5. ผู้ดูแลระบบส่งชุดข้อมูลให้คณะทำงานอนุมัติรับรองการแก้ไข
 6. โปรแกรมทำการแก้ไขและตรวจสอบสถานะรายการยา
 7. ประกาศรายการยาที่ผ่านการอนุมัติให้ขอแก้ไขข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย (TMT) ใน TMT Release File ตามรอบ ทุกวันจันทร์สัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือน ตั้งแต่ 16.00 น.เป็นต้นไป

สำหรับผู้ใช้ Microsoft Office 2003

หากมีปัญหาเปิดเอกสารไม่ได้ เนื่องจากการใช้งาน Microsoft Word 2003
ให้ Download โปรแกรม FileFormatConverters