สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (สมสท.)
การแจ้งแก้ไข/เพิ่มเติมเลขทะเบียนยาตาม TPU

กรณีรหัสยา TPU ที่บริษัทเคยขอรหัสไว้มีการแก้ไข/เปลี่ยนแปลงเลขทะเบียนยา

- หากเปลี่ยนแปลงข้อมูลเฉพาะผู้นำเข้า (ยังคงใช้ชื่อผู้ผลิตเดิม) บริษัทไม่ต้องส่งแก้ไขข้อมูลรหัสยา TPU แต่ให้แจ้งรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงและแนบสำเนาใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบัน (แบบ ย.๒) เพื่ออัพเดตข้อมูลทะเบียนยาของรหัส TMT ในระบบสมสท. โดยให้ส่งข้อมูลมายัง tmt@this.or.th

- หากเปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อผู้ผลิต บริษัทจะต้องส่งขอ TPU เป็นรหัสใหม่มายังเว็บ TMT Connect

- หากปลด SMP บริษัทจะต้องส่งขอแก้ไขTMT ประเภท 1 การขออัพเดตรูปภาพของผลิตภัณฑ์ยาและข้อมูลบรรจุภัณฑ์ (TMT) มายังเว็บ TMT Connectติดต่อเรา
สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย
ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ
เลขที่ 88/39 ถนนติวานนท์ 14
ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรสาร : 02-026-6823
ติดต่อเรื่องทั่วไป โทร : 02-027-9711 อีเมล์ : this@this.or.th
ติดต่อเรื่องยา (TMT) โทร : 02-027-9711 ต่อ 9071
อีเมล์ : tmt@this.or.th
ติดต่อเรื่อง Lab (TMLT) โทร : 02-027-9711 ต่อ 9074
อีเมล์ : loinc@this.or.th

Contact Us
Thai Health Information Standards Development Center
3rd floor National Health Building
88/39 Tiwanon Rd.14, Tambon Talad-Khwan,
Amphoe Mueang, Nonthaburi 11000 Thailand
FAX : 02-026-6823
Tel .Central Office : (662) 027 9711
E-mail : this@this.or.th
Tel .Pharmacy (TMT) : (662) 027 9711 ext. 9071
E-mail : tmt@this.or.th
Tel .Lab (TMLT) : (662) 027 9711 ext. 9074
E-mail : loinc@this.or.th


ผู้เข้าชมเว็บไซต์