สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (สมสท.)
การแจ้งแก้ไข/เพิ่มเติมเลขทะเบียนยาตาม TPU

กรณีรหัสยา TPU ที่บริษัทเคยขอรหัสไว้มีการแก้ไข/เปลี่ยนแปลงเลขทะเบียนยา

- หากเปลี่ยนแปลงข้อมูลเฉพาะผู้นำเข้า (ยังคงใช้ชื่อผู้ผลิตเดิม) บริษัทไม่ต้องส่งแก้ไขข้อมูลรหัสยา TPU แต่ให้แจ้งรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงและแนบสำเนาใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบัน (แบบ ย.๒) เพื่ออัพเดตข้อมูลทะเบียนยาของรหัส TMT ในระบบสมสท. โดยให้ส่งข้อมูลมายัง tmt@this.or.th

- หากเปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อผู้ผลิต บริษัทจะต้องส่งขอ TPU เป็นรหัสใหม่มายังเว็บ TMT Connect


ติดต่อเรา
สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย
ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ
เลขที่ 88/39 ถนนติวานนท์ 14
ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02-027-9711
โทรสาร : 02-026-6823
อีเมลสำนักงาน : this@this.or.th
ติดต่อเรื่องทั่วไป : 02-027-9711
ติดต่อเรื่องยา (TMT) : 02-027-9711 ต่อ 9071
ติดต่อเรื่อง Lab (TMLT) : 02-027-9711 ต่อ 9075

Contact Us
Thai Health Information Standards Development Center
3rd floor National Health Building
88/39 Tiwanon Rd.14, Tambon Talad-Khwan,
Amphoe Mueang, Nonthaburi 11000 Thailand
FAX : 02-026-6823
Email : this@this.or.th
Tel.Central Office : (662) 027 9711
Tel.Pharmacy (TMT) : (662) 027 9711 ext. 9071
Tel.Lab (TMLT) : (662) 027 9711 ext. 9075


ผู้เข้าชมเว็บไซต์