สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (สมสท.)
     เนื่องจากในระหว่างการใช้บัญชีข้อมูลยาและรหัสมาตรฐานยาของไทย เนื่องจากผู้ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานดังกล่าวเกิดข้อสงสัยหรือปัญหาในระหว่างการใช้งาน TMT และส่งคำถามสอบถามมายังคณะทำงาน ทาง สมสท. จึงได้มีการกำหนดแนวทางให้มีการลงทะเบียนเป็นผู้ใช้บัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย (TMT) อย่างเป็นทางการ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

     1. เพื่อใช้ในการติดต่อเรื่องคำถามเกี่ยวกับบัญชีข้อมูลยาและรหัสมาตรฐานยาอย่างเป็นมาตรฐานเดียวกัน
     2. เพื่อเป็นรูปแบบการสื่อสารที่เข้าใจตรงกันระหว่างผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบในการปฏิบัติงานขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นผู้ใช้บัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย (TMT) อย่างเป็นทางการ

1. สมสท. ออกหนังสือแจ้งการลงทะเบียนเป็นผู้ใช้บัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย (TMT) อย่างเป็นทางการ พร้อมกับหมายเลขควบคุมการลงทะเบียน (1 หมายเลขต่อ 1 บัญชีผู้ติดต่อ)
2. ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการลงทะเบียนเป็นผู้ใช้บัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย (TMT) อย่างเป็นทางการ ::
3. กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มแล้วส่งมายัง e-mail : tmt@this.or.th
4. สมสท. ตรวจสอบเอกสารและข้อมูลของผู้สมัคร
5. สมสท. ส่ง e-mail ยืนยันบัญชีผู้ติดต่อ


สำหรับผู้ใช้ Microsoft Office 2003

หากมีปัญหาเปิดเอกสารไม่ได้ เนื่องจากการใช้งาน Microsoft Word 2003
ให้ Download โปรแกรม :: FileFormatConverters ::


ติดต่อเรา
สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย
ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ
เลขที่ 88/39 ถนนติวานนท์ 14
ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02-832-9290
โทรสาร 02-832-9291
อีเมลสำนักงาน : this@this.or.th
ติดต่อเรื่องทั่วไป : 02-832-9290
ติดต่อเรื่องยา : 02-832-9298
ติดต่อเรื่อง Lab : 02-832-9295

Contact Us
Thai Health Information Standards Development Center
3rd floor National Health Building
88/39 Tiwanon Rd.14, Tambon Talad-Khwan,
Amphoe Mueang, Nonthaburi 11000 Thailand
Tel. (662) 832 9290
Fax. (662) 832 9291
Email: this@this.or.th
Tel.Central Office : (662) 832 9290
Tel.Pharmacy : (662) 832 9298
Tel.Lab : (662) 832 9295


ผู้เข้าชมเว็บไซต์