สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (สมสท.)
วิธีการสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับบัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย (TMT)

1. ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มคำถามเกี่ยวกับบัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย (TMT) ::
2. กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มแล้วส่งมายัง tmt@this.or.thขั้นตอนการตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับบัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย (TMT)

1. สมสท. ตรวจสอบอีเมลคำถามจากผู้ติดต่อ ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น.
2. สมสท. แจ้งการตอบรับ e-mail คำถามไปยังผู้ติดต่อ พร้อมกับหมายเลขอ้างอิงคำถามในครั้งนั้น
3. สมสท. สืบค้นข้อมูลเพื่อหาคำตอบภายใน 3 วันทำการ หากไม่พบคำตอบ สมสท. ส่ง e-mail แจ้งเลื่อน การตอบคำถาม ไปอีก 10 วันทำการจนกว่าจะได้คำตอบ
4. สมสท. ส่ง e-mail คำตอบไปยังผู้ติดต่อ ในเวลา 9.30 น. ของทุกวันทำการ
5. เมื่อมีข้อสงสัยเพิ่มเติมในคำถามเดิมหลังจากได้รับคำตอบ ให้ผู้ติดต่อส่ง e-mail กลับมายัง สมสท. อีกครั้ง โดยระบุ #หมายเลขอ้างอิงคำถาม# ของคำถามเดิม นำหน้าหัวเรื่องของ e-mail ดังตัวอย่างสำหรับผู้ใช้ Microsoft Office 2003

หากมีปัญหาเปิดเอกสารไม่ได้ เนื่องจากการใช้งาน Microsoft Word 2003
ให้ Download โปรแกรม :: FileFormatConverters ::


ติดต่อเรา
สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย
ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ
เลขที่ 88/39 ถนนติวานนท์ 14
ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02-832-9290
โทรสาร 02-832-9291
อีเมลสำนักงาน : this@this.or.th
ติดต่อเรื่องทั่วไป : 02-832-9290
ติดต่อเรื่องยา : 02-832-9298
ติดต่อเรื่อง Lab : 02-832-9295

Contact Us
Thai Health Information Standards Development Center
3rd floor National Health Building
88/39 Tiwanon Rd.14, Tambon Talad-Khwan,
Amphoe Mueang, Nonthaburi 11000 Thailand
Tel. (662) 832 9290
Fax. (662) 832 9291
Email: this@this.or.th
Tel.Central Office : (662) 832 9290
Tel.Pharmacy : (662) 832 9298
Tel.Lab : (662) 832 9295


ผู้เข้าชมเว็บไซต์