สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (สมสท.)
คำแนะนำในการขอแก้ไขข้อมูลรายการยาและรหัสยามาตรฐานไทย (TMT)

          กรณีผู้ติดต่อทำการขอแก้ไขข้อมูลรายการยาและรหัสยามาตรฐานไทย (TMT) นั้นยังไม่ได้ทำการลงทะเบียนเป็นผู้ใช้ TMT อย่างเป็นทางการ สามารถเข้าร่วมลงทะเบียนได้ที่ " การลงทะเบียนเป็นผู้ใช้ TMT อย่างเป็นทางการ "
          เนื่องจากผู้ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานดังกล่าวเกิดข้อสงสัยหรือปัญหาในระหว่างการใช้งาน TMT และส่งคำถามสอบถามมายังคณะทำงาน ทาง สมสท. จึงได้มีการกำหนดแนวทางให้มีการลงทะเบียนเป็นผู้ใช้ TMT อย่างเป็นทางการ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
          1. เพื่อใช้ในการติดต่อเรื่องคำถามเกี่ยวกับบัญชีข้อมูลยาและรหัสมาตรฐานยาอย่างเป็นมาตรฐานเดียวกัน
          2. เพื่อเป็นรูปแบบการสื่อสารที่เข้าใจตรงกันระหว่างผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน


ขั้นตอนการขอแก้ไขข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย (TMT)

1. ตรวจสอบ TMTID(TPU) ของรายการยาที่ต้องการว่าข้อมูลมีความถูกต้องและสมบูรณ์หรือไม่ จาก TMT Release File version ล่าสุด
2. หากพบปัญหา ให้ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการขอแก้ไขข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย (TMT) ::
3. กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มแล้วส่งมายัง e-mail : tmt@this.or.th
หากมีเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อเป็นการยืนยันข้อมูลสำหรับการขอแก้ไข
ให้แนบไฟล์นั้นมาพร้อมกันกับแบบฟอร์มการขอแก้ไขข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย (TMT)แนวทางและขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อการแก้ไขข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย (TMT) และตอบกลับไปยังผู้ติดต่อ

1. สมสท. ตรวจสอบ e-mail จากผู้ติดต่อ ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น.
2. สมสท. แจ้งการตอบรับไปยังผู้ติดต่อเมื่อได้รับ e-mail
3. สมสท. ตรวจสอบข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่ทำการขอแก้ไข
4. สมสท. จัดการชุดข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบมาตรฐานและสามารถนำเข้าโปรแกรมสำหรับทำการแก้ไขได้
5. ผู้ดูแลระบบส่งชุดข้อมูลให้คณะทำงานอนุมัติรับรองการแก้ไข
6. โปรแกรมทำการแก้ไขและตรวจสอบสถานะรายการยา
7. ประกาศรายการยาที่มีการแก้ไขใน TMT Release File ตามรอบ ทุกวันจันทร์สัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือน
8. สมสท. ส่ง e-mail แจ้งผลการดำเนินการแก้ไขในแต่ละรายการยาไปยังผู้ติดต่อ พร้อมกับ #หมายเลขอ้างอิงคำถาม# ในเวลา 9.30 น. ทุกวันอังคารสัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือน
9. เมื่อมีข้อสงสัยเพิ่มเติมในคำถามเดิมหลังจากได้รับคำตอบ ให้ผู้ติดต่อส่ง e-mail กลับมายัง สมสท. อีกครั้ง โดยระบุ #หมายเลขอ้างอิงคำถาม# ของคำถามเดิม นำหน้าหัวเรื่องของ e-mailสำหรับผู้ใช้ Microsoft Office 2003

หากมีปัญหาเปิดเอกสารไม่ได้ เนื่องจากการใช้งาน Microsoft Word 2003
ให้ Download โปรแกรม :: FileFormatConverters ::


ติดต่อเรา
สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย
ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ
เลขที่ 88/39 ถนนติวานนท์ 14
ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02-832-9290
โทรสาร 02-832-9291
อีเมลสำนักงาน : this@this.or.th
ติดต่อเรื่องทั่วไป : 02-832-9290
ติดต่อเรื่องยา : 02-832-9298
ติดต่อเรื่อง Lab : 02-832-9295

Contact Us
Thai Health Information Standards Development Center
3rd floor National Health Building
88/39 Tiwanon Rd.14, Tambon Talad-Khwan,
Amphoe Mueang, Nonthaburi 11000 Thailand
Tel. (662) 832 9290
Fax. (662) 832 9291
Email: this@this.or.th
Tel.Central Office : (662) 832 9290
Tel.Pharmacy : (662) 832 9298
Tel.Lab : (662) 832 9295


ผู้เข้าชมเว็บไซต์