ขั้นตอนขอรายการใหม่ในบัญชีข้อมูลยาและรหัสยา (ขณะนี้ อยู่ในช่วงกำลังพัฒนาระบบ)

การขอรายการใหม่ในบัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย

ขั้นตอนการดำเนินการขอรายการใหม่ในบัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย

 1. ตรวจสอบรายการยาที่ต้องการขอสร้างใหม่ในบัญชีข้อมูลยาและรหัสมาตรฐานไทยว่ามีรหัสอยู่ก่อนแล้วหรือไม่ จากไฟล์ TMT Release File version ล่าสุด

หรือ ตรวจสอบจากเว็บ TMT Browser ผ่านลิงค์ http://tmt.this.or.th

 • หากไม่พบรายการยาที่ต้องการขอสร้างใหม่ให้ขอเพิ่มผ่าน TMT Connect  (หากท่านยังไม่ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบสารสนเทศในการจัดการบัญชีข้อมูลยา และรหัสยามาตรฐานไทย (TMT Connect) โปรดลงทะเบียนผู้ใช้งานใหม่ก่อน) ดาวน์โหลดคู่มือ TMT Connect ที่นี่
 • Login เข้าใช้งานระบบ TMT Connect และกรอกรายละเอียดข้อมูลยา
 • กรุณาเลือกวิธีนำส่งรูปภาพยาในระบบ TMT Connect แบ่งเป็น 2 กรณี ได้แก่

4.1 กรณีประสงค์ถ่ายรูปภาพยาเอง : ผู้ใช้งานต้องถ่ายรูปภาพยาและอัปโหลดรูปภาพยาเองตามข้อกำหนดรูปภาพยา TMT ของ สมสท.และส่งคำขอรายการยาเข้าในระบบ TMT Connect (ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลด ตารางเซนติเมตร)   กำหนดให้ถ่ายภาพจากผลิตภัณฑ์จริงที่เป็นปัจจุบันเท่านั้น (ขอไม่รับรูปแบบ mock up หรือ model ตัวอย่างยาที่ยังไม่พร้อมจำหน่ายหรือจ่ายให้คนไข้)

4.2 กรณีประสงค์ให้ สมสท.ถ่ายรูปภาพยาให้ : ผู้ใช้งานต้องโอนเงินชำระค่าบริการทางวิชาการให้เรียบร้อยก่อน จึงจะนำส่งผลิตภัณฑ์ยาให้ สมสท.ดำเนินการถ่ายรูปภาพยาให้ โดยปฏิบัติตาม ขั้นตอนการดำเนินการนำส่ง-รับคืน ผลิตภัณฑ์ยา

 • ชำระค่าบริการทางวิชาการโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีตามที่ สมสท.กำหนดเท่านั้น ทาง สมสท.ขอไม่รับการชำระเงินด้วยวิธีอื่น เช่น เงินสด เช็ค เป็นต้น (อ้างอิงเอกสารแนบท้าย ประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เรื่อง การเก็บค่าบริการทางวิชาการของรายการบัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย ของสำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย พ.ศ. ๒๕๖๖)

**การเก็บค่าบริการทางวิชาการจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป**

รายละเอียดบัญชีที่รับชำระค่าบริการทางวิชาการ

ธนาคาร ไทยพาณิชย์                                      ประเภทบัญชี เดินสะพัด
ชื่อบัญชี สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เพื่อเก็บค่าบริการทางวิชาการของ สมสท.
เลขบัญชี  319-3-04822-4
 • รายการยาที่ผ่านการตรวจสอบและอนุมัติจากคณะทำงาน สมสท.จะถูกประกาศเผยแพร่อย่างเป็นทางการผ่านไฟล์ ดาวน์โหลด TMT Release File ตามรอบ ทุกวันจันทร์สัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือน ตั้งแต่ 16.00 น. เป็นต้นไป

หมายเหตุ

 • กรุณาชำระค่าบริการทางวิชาการโดยการโอนเงินเข้าบัญชีตามที่ สมสท.กำหนดเท่านั้น ทาง สมสท. ขอไม่รับการชำระเงินด้วยวิธีอื่น เช่น เงินสด เช็ค เป็นต้น
 • กรุณาโอนเงินค่าบริการทางวิชาการเป็นจำนวนเต็ม 25,000 บาท สำหรับแต่ละหนึ่งคำขอรายการใหม่เท่านั้น
 • สมสท.จะออกใบเสร็จรับเงินให้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ โปรดแจ้งข้อมูลในการออกใบเสร็จรับเงินให้ถูกต้องครบถ้วน
 • ค่าบริการทางวิชาการเพื่อขอดำเนินการเกี่ยวกับรายการในบัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทยที่ได้ชำระให้สถาบันไว้แล้ว สถาบันจะไม่คืนให้ทุกกรณี

ขอบเขตการขอรายการใหม่ในบัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย

(Thai Medicines Terminology : TMT)

“รายการใหม่ในบัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย” 1 หมายถึง

1. การสร้างรายการข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานใหม่ที่ยังไม่เคยมีมาก่อนในบัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย (Thai Medicines Terminology : TMT)  

2. การเพิ่มรายการบรรจุภัณฑ์ (Type or Pack size) จากรายการข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานที่มีอยู่แล้วในบัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย (Thai Medicines Terminology : TMT)

สำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มรายการบรรจุภัณฑ์ (Type or Pack size)

จากรายการข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานที่มีอยู่แล้วในบัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย (Thai Medicines Terminology : TMT)

กรุณาดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอเพิ่มบัญชีรหัสยาระดับ Trade Product Pack (TPP) นี้ ส่งให้ สมสท.ตรวจสอบทางอีเมลก่อนจึงจะชำระค่าบริการทางวิชาการภายหลังจาก สมสท.ยืนยันไปทางอีเมลอีกครั้ง

รายละเอียดการเก็บค่าบริการทางวิชาการ

รายการหน่วยนับอัตราค่าบริการ (บาท)
รายการใหม่ในบัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย (Thai Medicines Terminology : TMT) ที่จะประกาศตามรอบกำหนดการประกาศเผยแพร่บัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย โดยต้องดำเนินการจัดเตรียมและนำส่งข้อมูลยาอย่างถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดของ สมสท. ผ่าน TMT Connectหนึ่งคำขอรายการใหม่25,000

          หมายเหตุ 1 รายการใหม่ที่มีข้อมูลของชื่อการค้า ชื่อสารสำคัญ ความแรง รูปแบบยา หน่วยการจ่ายยา รวมถึงผู้ผลิตยา ที่ยังไม่เคยมีมาก่อนในบัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย (Thai Medicines Terminology : TMT) ตามบัญชีรหัสยาระดับTrade Product Use (TPU) หากผลิตภัณฑ์ยาใดมีรายการบรรจุภัณฑ์หลายชนิดหรือมีหลายขนาดหีบห่อ (Type or Pack size) ให้ยื่นคำขอรายการใหม่ในครั้งเดียวกัน แต่หากยื่นคำขอเพิ่มรายการบรรจุภัณฑ์ชนิดใหม่หรือขนาดหีบห่อใหม่ (Type or Pack size) แยกเป็นครั้งถัดไป จะถือเป็นการยื่นคำขอรายการใหม่ครั้งใหม่ เพื่อเพิ่มบัญชีรหัสยาระดับ Trade Product Pack (TPP) ให้ชำระค่าบริการเพิ่มเป็นครั้งใหม

ขอบเขตบัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย (Thai Medicines Terminology : TMT)

 • บัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย(Thai Medicines Terminology : TMT) ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ยาที่มีใช้ในระบบสุขภาพไทย ดังนี้
  • ยาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์ (เลขทะเบียนตำรับยาระบุตัวอักษร A,B,C) เท่านั้น
  • ยาที่สถานพยาบาลของรัฐเป็นผู้ผลิตเองแต่ไม่ได้จำหน่าย, ยาที่สถานพยาบาลของรัฐเป็นผู้ผลิตเองและมีการจำหน่าย และยาที่สถานพยาบาลของรัฐทำการเปลี่ยนรูปแบบยา
 • ไม่ครอบคลุมเวชสำอาง อาหารทางการแพทย์ ผลิตภัณฑ์นมสำหรับเด็ก เครื่องมือแพทย์ รวมทั้งเวชภัณฑ์และรายการที่นอกเหนือรายการยา
 • ไม่ครอบคลุมยาสมุนไพรหรือยาแผนโบราณ

ข้อควรทราบ

 • กรณียาที่ขึ้นทะเบียนเป็นยาสมุนไพรหรือยาแผนโบราณ (เลขทะเบียนตำรับยาระบุตัวอักษร G,H,K) กรุณาติดต่อ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพื่อขอบัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทยสำหรับยาแผนไทย (Traditional Thai Medicines Terminology : TTMT)

ปฏิทินการรับข้อมูลการขอรับบริการวิขาการ เพื่อขอขึ้นรายการบัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย และการประกาศเผยแพร่รหัสยา TMT อย่างเป็นทางการ  

ระยะเวลาที่จัดส่งข้อมูลให้ สมสท. ตรวจสอบตามรอบประกาศเผยแพร่ ฯ * ประกาศเผยแพร่รหัส TMT อย่างเป็นทางการภายในวันที่** 
19 พฤษภาคม 2566 – 1 มิถุนายน 2566 3 กรกฎาคม 2566 
2 มิถุนายน 2566 – 16 มิถุนายน 2566 17 กรกฎาคม 2566 
17 มิถุนายน 2566 – 4 กรกฎาคม 2566 7 สิงหาคม 2566 
5 กรกฎาคม 2566 – 17 กรกฎาคม 2566 21 สิงหาคม 2566 
18 กรกฎาคม 2566 – 3 สิงหาคม 2566 4 กันยายน 2566 
4 สิงหาคม 2566 – 18 สิงหาคม 2566 18 กันยายน 2566 
19 สิงหาคม 2566 – 1 กันยายน 2566  2 ตุลาคม 2566 
2 กันยายน 2566 -14 กันยายน 2566 16 ตุลาคม 2566 
15 กันยายน 2566 – 4 ตุลาคม 2566 6 พฤศจิกายน 2566 
5 ตุลาคม 2566 – 19 ตุลาคม 2566 20 พฤศจิกายน 2566 
20 ตุลาคม 2566 – 3 พฤศจิกายน 2566 4 ธันวาคม 2565 
4 พฤศจิกายน 2566 – 15 พฤศจิกายน 2566 18 ธันวาคม 2566 

* การส่งข้อมูลให้ สมสท. ตรวจสอบ หมายถึง การส่งข้อมูลรายละเอียดยา รูปภาพ ที่ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ และชำระเงินเรียบร้อยแล้ว 
** วันที่ประกาศเผยแพร่รหัสยา TMT อย่างเป็นทางการอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามประกาศวันหยุดราชการของรัฐบาล