1 / 4
TMT
2 / 4
TMLT
3 / 4
FHIR
4 / 4

เครื่องมือพัฒนาโดย สมสท.

ระบบค้นหาบัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐาน
ของไทย (TMT Browser) คลิกที่นี่เพื่อเข้าระบบบัญชีข้อมูลยาและ
รหัสยามาตรฐานของไทย (TMT)

มาตรฐานรหัส การตรวจทางห้องปฏิบัติการ ทางการแพทย์ TMLT และ LOINC

ระบบมาตรฐาน คำศัพท์แพทย์สากล
ที่ใช้ทางคลินิก (SNOMED CT)

สารสนเทศทางการพยาบาล
(Nursing Informatics)

Asia eHealth Information Network
(AeHIN)

มาตรฐานข้อมูล HL7 - FHIR

โปรแกรมจับคู่รหัสมาตรฐานการตรวจทาง
ห้องปฎิบัติการฯ (TMLT Mapping)


ระบบค้นหารหัสมาตรฐานการตรวจทางห้อง
ปฏิบัติการฯ (TMLT Browser) คลิกที่นี่เพื่อเข้าระบบ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาคีเครือข่าย
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
สำนักสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)
สำนักพัฒนากลุ่มโรคร่วมไทย (สรท.)
กรมบัญชีกลาง