หน้าแรก

Slide
ประกาศปรับปรุงระบบ TMT Connect

สมสท. จะปิดรับคำขอทุกประเภทในระบบ TMT Connect
ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 23.59 น. ถึง 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 23.59 น.
เพื่อปรับปรุงระบบบริการให้มีประสิทธิภาพและสะดวกขึ้น

this-social-share
previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow
ประกาศ

แจ้งปิดปรับปรุง ระบบ TMT Connect ล่วงหน้า (วันที่ประกาศ 1 มี.ค. 2566)

กำหนดการเผยแพร่

TMT3เม.ย. 66
TMT17เม.ย. 66
TMLT3เม.ย. 66
TMLT1พ.ค. 66
TMLT1มิ.ย. 66

เครื่องมือที่ให้บริการ

TMT Browser
ระบบค้นหาบัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย
TMLT browser
ระบบค้นหารหัสมาตรฐานการตรวจทางห้องปฏิบัติการฯ
SNOMED CT Browser
ระบบค้นหารหัสและคำศัพท์ SNOMED CT
TMT Connect
ระบบขอแก้ไขข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย
TMLT Mapping
โปรแกรมจับคู่รหัสมาตรฐานการตรวจทางห้องปฎิบัติการฯ
SNOMED CT MLDS
ระบบเผยแพร่ SNOMED CT

เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์

ประเทศไทยมีมาตรฐานข้อมูลสุขภาพที่ทำให้ระบบข้อมูลสุขภาพสามารถแลกเปลี่ยนกันได้แบบไร้รอยต่อและเป็นมาตรฐานที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

พันธกิจ

พัฒนาและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพในประเทศที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพื่อให้ระบบข้อมูลสุขภาพต่างระบบสามารถทำงานร่วมกันได้ เป็นผลให้ระบบสุขภาพมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

ภาคีเครือข่าย

สถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข (สวรส.)
สำนักสารสนเทศ
บริการสุขภาพ (สกส.)
สำนักพัฒนากลุ่ม
โรคร่วมไทย (สรท.)
กรมบัญชีกลาง
สำนักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.)