บัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย

Thai Medicines Terminology

คู่มือการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน TMT

รายละเอียดการใช้งานและโครงสร้างข้อมูล

กำหนดการเผยแพร่

TMT6ก.พ. 66
TMT20ก.พ. 66

ลิงก์สำคัญ

ระบบค้นหาบัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย

ระบบขอสร้าง/ขอแก้ไขข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย

ระบบรายงานข้อมูลการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาของกรมบัญชีกลาง

เนื้อหาสำคัญ

เกี่ยวกับ TMT

การขอสร้าง/ขอเพิ่ม TMT

การขอแก้ไข TMT

การใช้งาน TMT Connect

ข้อกำหนดรูปภาพ TMT

การอัพเดทรูปภาพยา