บัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย

Thai Medicines Terminology

คู่มือการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน TMT

รายละเอียดการใช้งานและโครงสร้างข้อมูล

กำหนดการเผยแพร่

TMT2ต.ค. 66
TMT16ต.ค. 66
TMT6พ.ย. 66
TMT20พ.ย. 66

ลิงก์สำคัญ

ระบบค้นหาบัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย

ระบบขอสร้าง/ขอแก้ไขข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย (เดิม)

ระบบขอรายการยาใหม่ในบัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย

เนื้อหาสำคัญ

เกี่ยวกับ
TMT

คู่มือการใช้งานระบบ TMT Connect ใหม่ (บริษัท)

คู่มือการใช้งานระบบ TMT Connect ใหม่ (โรงพยาบาล)

การขอสร้างรายการใหม่
TMT (บริษัทยา)

การขออัพเดท/
เพิ่มรูปภาพยา TMT

การขอแก้ไขข้อมูลยา
TMT

การขอเพิ่ม
TPP

ข้อกำหนดรูปภาพยา
TMT

ตารางเซนติเมตร
รูปภาพยา TMT