หน้าแรก

this-social-share
this-social-share
previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow
ประกาศ

– แจ้งเปิดใช้ช่องทางดาวน์โหลด SNOMED CT Release file ทาง MLDS

กำหนดการเผยแพร่

TMT18ธ.ค. 66
TMLT1ม.ค. 67

เครื่องมือที่ให้บริการ

TMT Browser
ระบบค้นหาบัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย
TMLT browser
ระบบค้นหารหัสมาตรฐานการตรวจทางห้องปฏิบัติการฯ
SNOMED CT Browser
ระบบค้นหารหัสและคำศัพท์ SNOMED CT
TMT Connect
ระบบขอแก้ไขข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย
TMLT Mapping
โปรแกรมจับคู่รหัสมาตรฐานการตรวจทางห้องปฎิบัติการฯ
SNOMED CT MLDS
ระบบเผยแพร่ SNOMED CT

เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์

ประเทศไทยมีมาตรฐานข้อมูลสุขภาพที่ทำให้ระบบข้อมูลสุขภาพสามารถแลกเปลี่ยนกันได้แบบไร้รอยต่อและเป็นมาตรฐานที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

พันธกิจ

พัฒนาและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพในประเทศที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพื่อให้ระบบข้อมูลสุขภาพต่างระบบสามารถทำงานร่วมกันได้ เป็นผลให้ระบบสุขภาพมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

ภาคีเครือข่าย

สถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข (สวรส.)
สำนักสารสนเทศ
บริการสุขภาพ (สกส.)
สำนักพัฒนากลุ่ม
โรคร่วมไทย (สรท.)
กรมบัญชีกลาง
สำนักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.)